Työlainsäädäntöön muutoksia vuodenvaihteessa

Keväällä 2020 koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi työlainsäädäntöön tehtiin määräaikaisia muutoksia, joista osa on päättymässä vuodenvaihteessa.

Yksityisen sektorin työnantajalla on ollut oikeus purkaa koeaikana työsopimus tuotannollis-taloudellisella irtisanomisperusteella. Poikkeukselliseen purkuoikeuteen vetoaminen ei ole enää mahdollista 1.1.2021 alkaen.

Työnantajalla on poikkeuksellisesti ollut oikeus lomauttaa työsopimuslaissa ilmenevin perustein myös määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä. Myös tämä oikeus päättyy vuodenvaihteessa, ellei henkilö tee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi töissä.

Jos työnantaja ilmoittaa vuoden 2020 aikana lomauttamisesta, on mahdollista käyttää poikkeuksellista viiden päivän lomautusilmoitusaikaa. Lomautusilmoitusaika voi siis ulottua myös vuoden 2021 puolelle. 1.1.2021 alkaen lomautusilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, ellei työsuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta muuta johdu.

Poikkeuksellisesti takaisinottovelvoite on ollut tuotannollis-taloudellisissa irtisanomisissa yhdeksän kuukautta. Jos työsuhde päätetään 1.1.2021 tai sen jälkeen, työnantajan on tarjottava tuotannollis-taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle laissa määritellyin edellytyksin työtä 4 kuukauden kuluessa irtisanomisesta, jos työnantaja tarvitsee työntekijää samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Jos työsuhde on kestänyt vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuus on 6 kuukautta.

Yhteistoimintalakiin tehty määräaikainen muutos on mahdollistanut lomautustilanteissa lyhyemmän, viiden päivän neuvotteluajan. Jos neuvottelut on aloitettu vuoden 2020 aikana, työnantaja voi hyödyntää vuodenvaihteessa päättyvää lakimuutosta, mikäli osapuolet eivät ole sopineet asiasta toisin.

Vuoden 2021 alusta lukien on noudatettava normaaleja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluaikoja. Sovellettava neuvotteluaika riippuu yrityksen koosta ja lomautettavien työntekijöiden määrästä sekä lomautuksen kestosta. Lisätietoa yhteistoimintavelvoitteesta on saatavilla mm. Insinööriliiton verkkosivuilta.

Jotkut työttömyysturvaa koskevat muutokset jatkuvat myös vuonna 2021. Lisätietoa työttömyysturvan määräaikaisista muutoksista löytyy TYJ:n sivuilla.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on herättänyt muitakin kysymyksiä. Yleisimpiin kysymyksiin on vastattu YTN:n sivuilla.