12.9.2017

Viime keväänä tehtiin jäsenille kohdennettu kysely liiton palveluista ja jäseneduista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liiton palvelujen ja etujen kehittämisessä, niin että ne vastaavat jäsenten tarpeita entistä paremmin.

Kyselyssä kartoitettiin
1) paljonko jäsenet olivat hyödyntäneet palveluja ja etuja
2) kuinka hyvin jäsenet tuntevat palvelut ja edut
3) kuinka tärkeinä jäsenet kokivat erilaiset palvelut ja edut.

Lisäksi kerättiin ideoita palvelujen ja etujen kehittämiseksi. Vastauksia saatiin erittäin runsaasti, kiitos kaikille osallistuneille.

Insinööriliiton palvelut saivat yleisarvosanan 8. Palvelut ovat siis hyvällä tasolla, mutta kehitettävää on. Kehittämisideoina toivottiin parannuksia palvelujen ja etujen esittelyyn sekä lisää näkyvyyttä liiton perustoiminnalle. Vastauksissa tuli myös esille, että kaikille jäsenille liiton palvelut ja edut eivät ole tuttuja.

Osa vastaajista koki, että liiton palvelut eivät ole itselle ajankohtaisia, koska heillä ei ole työelämään liittyviä ongelmia tai palvelut eivät vastaa omista ongelmista nousseita tarpeita.

Osalle ammatti-identiteetti ja edunvalvonta olivat palveluja ja etuja tärkeämpiä asioita. Toisille kaikki muu kuin työelämää tukeva toiminta on turhaa, toisille taas myös muut palvelut ja edut ovat tärkeä lisä jäsenyyteen.

Vastauksissa tuli esille myös jäsenjärjestöjen tarjoamat paikalliset palvelut ja edut, jotka saivat kiitosta.

Jäsenpalvelut eri elämäntilanteissa

Eri elämäntilanteissa olevat jäsenet tarvitsevat ja käyttävät erilaisia palveluja. Tämä näkyy kun palvelujen käyttöä tarkastellaan iän, aseman ja paikkakunnan perusteella.
Kaikki liiton tarjoamat olivat vastaajien mielestä enimmäkseen hyödyllisiä. Palvelujen kolmen kärjeksi nousivat edunvalvontakoulutukset sekä ammatillista kehittymistä edistävät koulutukset, asiamiesten ja lakimiesten palvelut ja uutiskirje.

Palvelujen osalta olennaisinta on saada asiantuntija kiinni itselle sopivaan aikaan. Tärkeimmäksi ja hyödyllisemmäksi vastaajat kokivat mahdollisuuden varata soittoaika työsuhdeneuvonnasta ja urapalveluista sekä lähellä järjestettävät liiton tilaisuudet ja koulutukset.

Sähköisten palvelujen käytössä on eroja eri ikäryhmien välillä. Verkkopalvelut olivat tärkeimpiä yleensä nuoremmille jäsenille. Merkittävimmiksi nousivat liiton verkkosivut ja mahdollisuus päivittää omia jäsentietoja ajasta riippumatta. Hyödyllisimpinä palveluina pidettiin erilaisten sähköiset materiaalit kuten oppaat ja verkkokoulutukset.

Jäsenedut jakoivat mielipiteitä

Insinööriliiton varsinaiseen toimintaa liittymättömät jäsenedut, joita tarjoavat yhteistyöyritykset ja palveluntarjoajat, jakoivat mielipiteitä. Toisille ne ovat tarpeellisia, toisille turhia.

Hyödyllisimpinä jäsenetuina vastaajat pitivät vakuutusetuja ja yksityiselämän oikeuspalvelua.

Kyselyssä saatiin ideoita uusista jäseneduista ja parannusehdotuksia nykyisiin etuihin. Toiveissa korostui erityisesti paikalliset ja alueelliset edut.

Jäsenetuihin liittyen vastaajilta kysyttiin myös vapaa-aikaan liittyviä kiinnostuksen kohteita. Suosituimmiksi nousivat matkailu, asuminen ja liikuntapalvelut.

Jäsenmaksutavoissa selkeät suosikit

Jäsenmaksutavoista suosituin oli e-lasku. Seuraavaksi käytetyin oli jäsenmaksun maksaminen kerran kuussa joko itse tai työnantajaperinnässä. Vastaajille oli tärkeää saada itse valita maksutiheys.

Vastauksia saatiin kaikenikäisiltä jäseniltä

Vastauksia kyselyyn saatiin 804. Vastaajien ikäjakauma on varsin tasainen. Vastaajista alle 25 vuotiaita oli 4 prosenttia, 25–60 vuotiaita 82 prosenttia ja yli 60 vuotiaita 14 prosenttia.
Jäsenyysvuosia vastaajilla oli alle 10 vuotta 31 prosentilla, 10–20 jäsenyysvuotta 42 prosentilla ja yli 25 vuotta jäsenenä oli ollut 27 prosenttia.

Naiset vastasivat miehiä innokkaammin kyselyyn. Jäsenkunnasta naisia on 15 prosenttia naisia, kyselyyn vastanneista heitä oli 25 prosenttia.

Kyselyn toteutti Insinööriliiton palvelumuotoilija Ira Laitakari-Svärd.
Lisää palautetta ja ideoita liiton palveluihin ja etuihin liittyen voi lähettää: ira.laitakari-svard(at)ilry.fi.