Poikkeustilanteen vaikutukset työelämään

Päivitetty 26.1.2021

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on hallinnut työelämän arkea jo pitkään. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtävät toimet vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen, ja voivat aiheuttaa epätietoisuutta siitä, miten toimia.  Suositeltavaa on, että työsuhteen molemmat osapuolet pyrkivät sekä ehkäisemään taudin leviämistä että turvaamaan töiden tekemisen mahdollisimman normaalisti.

Poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti anna työnantajalle mitään sellaisia oikeuksia, joita tällä ei ole normaalissakaan tilanteessa. Toisaalta myös jokaisen työntekijän on syytä suhteuttaa omaa toimintaansa huomioiden yhteiskunnan poikkeuksellinen tilanne. Jos työnantajan ohjeet aiheuttavat kysymyksiä, kannattaa asiassa kääntyä paikallisen luottamushenkilön tai liiton asiakaspalvelun puoleen.

Poissaolo työstä ja oikeus palkkaan

Jos työntekijä joutuu viranomaisen asettamaan karanteeniin, hän saa joko täyttää palkkaa tai Kelan maksamaan päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös, jonka sisällöstä riippuu henkilön oikeus saada tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia hän ei pysty tekemään työtään. Päivärahaa ei makseta, mikäli henkilölle ei aiheudu poissaolosta ansionmenetystä esimerkiksi siksi, että hän voi tehdä työnsä etätyönä.

Mikäli työntekijä on ns. omaehtoisessa karanteenissa, eikä kyse ole sairaudesta johtuvasta poissaolosta, tulee osapuolten ensisijaisesti sopia keskenään töiden järjestelystä. Etätöiden tekeminen on suositeltavaa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voivat osapuolet keskenään sopia muista järjestelyistä.

Jos työntekijä joutuu olemaan poissa työstä hänen huolettavanaan olevan lapsen karanteenin takia, eikä oikeus poissaoloon johdu lapsen sairaudesta, on työntekijällä lähtökohtaisesti oikeus poissaoloon pakottavasta perhesyystä. Poissaolo on tällöin palkaton, ellei asiasta ole toisin sovittu esimerkiksi työehtosopimuksessa. Myös tällöin kannattaa asiasta keskustella tarkemmin työnantajan kanssa: osapuolet voivat sopia etätöiden tekemisestä tai muista järjestelyistä.

Työpaikkojen käytännöt ja ohjeet kuntoon

Työpaikkojen ohjeet ja käytännöt tartuntatautitilanteissa toimimiseksi on syytä päivittää, jos näin ei ole vielä tehty. Tämä koskee niin matkustamis-, sairauden ilmoittamis- kuin etätyöohjeitakin. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ensin kääntyä luottamushenkilön tai työnantajan puoleen asian selvittämiseksi.

Myös oma tilanne kannattaa käydä tarvittaessa läpi työnantajan kanssa. Jos esimerkiksi etätöiden tekeminen kotona ei kaikissa olosuhteissa ole mahdollista, asia kannattaa kertoa työnantajalle. Myös esimerkiksi työvälineiden, kuten tietokoneen mukana kuljettamisesta kannattaa keskustella ja sopia, mikä on tilanteessa järkevintä.

YTN:n sivuilla on vastauksia koronaviruksesta esitettyihin kysymyksiin. Koronatilanteen kehittymistä kannattaa seurata eri viranomaislähteistä, kuten THL:n ajankohtaisesta infosta.

Työlainsäädäntöön tehdyt määräaikaiset muutokset pääosin päättyneet

Työelämää koskevaan lainsäädäntöön tehtiin määräaikaisia muutoksia, jotka olivat voimassa 31.12.2020 asti. Vastaavia muutoksia tehtiin myös laaja-alaisesti työehtosopimuksiin.

1.1.2021 alkaen työnantajalla ei ole enää oikeutta purkaa työsuhdetta koeaikana tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vedoten. Myös yleinen oikeus määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän lomauttamiseen on päättynyt ja määräaikaisen työntekijän lomauttaminen edellyttää, että tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi töissä.

Työnantajalla oli ennen vuodenvaihdetta mahdollisuus käyttää lyhyempää lomautusilmoitusaikaa. 1.1.2021 alkaen lomautusilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, ellei työsuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta muuta johdu.

Määräaikaisen lakimuutoksen aikana taloudellisesta tai tuotannollisesta syyllä irtisanottuun työntekijään sovellettiin pidempää takaisinottoaikaa. 1.1.2021 tai sen jälkeen taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuun työntekijään sovelletaan työsopimuslain mukaista takaisinottoaikaa, joka on riippuvainen työsuhteen kestosta.

Poikkeussäännösten voimassa ollessa lomautuksia edeltävät yhteistoimintaneuvottelut voitiin käydä viiden päivän neuvotteluaikaa noudattaen. Määräaikaisen lakimuutoksen voimassa ollessa aloitetut neuvottelut on voitu käydä noudattaen tätä lyhyempää aikaa, mutta vuoden 2021 alusta lukien on noudatettava normaaleja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluaikoja. Sovellettava neuvotteluaika riippuu yrityksen koosta ja lomautettavien työntekijöiden määrästä sekä lomautuksen kestosta.

Jotkin työttömyysturvaa koskevat muutokset jatkuvat myös vuonna 2021. Lisätietoa määräaikaisista muutoksista työttömyysturvaan on TYJ:n sivuilla.

Lomautuksia edelleen paljon

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on lisännyt merkittävästi lomautustarvetta työpaikoilla. Jos sinut lomautetaan

 • ilmoittaudu TE-toimistoon heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Jos et ole ilmoittautunut TE-toimistoon, et ole oikeutettu ansiosidonnaiseen etkä peruspäivärahaan.
 • hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi on viikkoa lyhyempi, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden sisällä siitä päivästä, josta haluat sitä maksettavaksi.
 • voit hakea liitolta jäsenmaksualennusta, jos olet kokoaikaisesti lomautettu vähintään yhden täyden kalenterikuukauden. Lisätietoja ja jäsenmaksualennushakemuksen saat liiton verkkosivuilta.

KOKO-kassalla on hyviä ohjeita poikkeustilanteeseen ja lomautukseen liittyen.

Insinööriliiton palvelut ovat käytössä puhelimitse ja sähköpostitse

Jos sinulla on kysyttävää poikkeustilanteesta johtuvista toimenpiteistä tai tilanteista, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Asiointia sujuvoittaa, kun kerrot jäsennumerosi viestissäsi.

Usein kysytyt kysymykset: lomautus

Päivitetty 20.8.2020

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä TE-palvelujen sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. Jotta työnhakusi pysyy voimassa, asioi jatkossa TE-palveluissa sen ohjeiden mukaisesti. Asiointi tapahtuu suurelta osin sähköisesti.

Insinööriliiton jäsenet hakevat työttömyyspäivärahaa pääsääntöisesti KOKO-kassasta. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita päivärahan maksajaksi KOKO-kassa, jotta työvoimapoliittinen lausunto ohjautuu oikeaan paikkaan. Päivärahaa ei voida maksaa ennen lausunnon saamista TE-toimistolta.

Päivärahahakemukset liitteineen voi lähettää KOKO-kassaan sähköisesti eAsioinnin kautta. Hakemukset pitää toimittaa kassaan kolmen kuukauden kuluessa ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti jo kuluneilta työttömyyspäiviltä. Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su) hakujaksostasi riippumatta. Lomautusaikana tehtyä työtä tarkastellaan aina kalenteriviikoittain.

Normaalisti työttömyysjakson alussa on viiden arkipäivän omavastuuaika. Kassa laskee hakemuksestasi omavastuuaikaan kuluvat päivät, joten sinun ei tarvitse huomioida niitä erikseen hakemusta tehdessäsi.  Työttömyysturvalain määräaikaisen muutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaa kuitenkin ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman omavastuuaikaa. Määräaikainen muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika muutoin alkaisi 16.3. – 31.12.2020.

Olet oikeutettu päivärahaan, jos työssäoloehtosi on täyttynyt. Ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana pitää toimittaa selvitykset, joiden perusteella työttömyyskassa pystyy toteamaan työssäoloehdon täyttymisen ja määrittelemään maksettavan päivärahan suuruuden.

Lisätietoja KOKO-kassan sivuilta:
Miten haen työttömyyspäivärahaa
Ohjeet koronaviruksen seurauksena lomautetuille
KOKO-kassalta usein kysyttyä koronaviruksesta

Jotta voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Myös työssäolo- ja jäsenyysehdon täyttymiseen on tehty määräaikaisia muutoksia. Tarkemmat ohjeet ehtojen täyttymisestä löytyvät KOKO-kassan verkkosivuilta.

Ohjeet KOKO-kassan sivuilla:
Edellytykset ansiopäivärahalle
Miten haen työttömyyspäivärahaa
Päivärahan saamisen rajoitukset

Päivärahaa pitää aina hakea erikseen ja ennen hakemuksen lähettämistä pitää huolehtia TE-toimistoon ilmoittautumisesta.

Päivärahaoikeuteen vaikuttavat lähtökohtaisesti lisäksi esimerkiksi muut sosiaalietuudet, oma yritystoiminta ja työvoimapoliittiset rajoitukset, kuten päätoiminen opiskelu. Työttömyysturvaan tehtyjen määräaikaisten muutosten nojalla lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.  Myös tämä muutos on voimassa 16.3.-31.12.2020.

Helpoiten voit tarkistaa, kuulutko kassaan kirjautumalla Insinööriliiton jäsensivuille. Tieto kassajäsenyydestä näkyy jäsentietojen Perustiedot-välilehdellä kohdassa Aktiiviset jäsenyydet tai yläpalkin oikeassa laidassa.
Jos kuulut kassaan suorajäsenenä, tieto ei näy Insinööriliiton jäsentiedoissa.

Insinööriliiton jäsentietorekisterissä ei näy mahdollinen aiempi jäsenyys toisessa työttömyyskassassa. Jos työssäoloehdon tarkastelujakso ulottuu edellisen kassan jäsenyyden ajalle, pyydä työttömyyskassan siirtotiedot edellisestä kassasta päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Kirjaudu liiton jäsensivuille

KOKO-kassaan voit liittyä ollessasi palkkatyössä. Voit liittyä kassaan Insinööriliiton jäsensivuilla tekemällä muutospyynnön jäsennäkymässä tai lähettämällä liittymisilmoituksen sähköpostilla liiton asiakaspalveluun.

Ohjeet ja linkit: www.ilry.fi/tyottomyyskassan-jasenyys

Kassan jäseneksi ei voi liittyä takautuvasti. Jäsenyys laitetaan voimaan aikaisintaan kirjallisen liittymisilmoituksen vastaanottopäivästä alkaen, kunhan työsuhteesi on voimassa kyseisenä päivänä.

Olen opiskelija ja kuulun kassaan, onko minulla oikeutta saada ansiosidonnaista päivärahaa mahdollisen lomautuksen ajalta?

Opiskelu voi työttömyysetuuden kannalta olla joko päätoimista, sivutoimista tai lyhytkestoista. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei siis ole ja TE-toimisto selvittää opintojesi tilanteen aina tapauskohtaisesti. TE-toimisto ei anna ennakkoon työvoimapoliittisia lausuntoja.

Jos opiskelusi tavoitteena on suorittaa esim.

 • ammattikorkeakoulututkinto
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • yliopistossa suoritettava alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.12.2020 asti ja sitä sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

Lisätietoja KOKO-kassalta sivuilta: Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus lasketaan palkkatuloistasi. Päivärahan laskemisessa otetaan huomioon ns. vakiintuneet ansiotulot. Päivärahalaskurin avulla voit laskea työttömyyspäivärahasi suuruusluokan. Tarkempia tietoja päivärahan suuruudesta voit kysyä KOKO-kassalta.

Lisätietoja KOKO-kassan sivuilta:
KOKO-kassan päivärahalaskuri
Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus

Jos sinut lomautetaan, etkä saa työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa.

Lisätietoja Kelan sivuilta: Työttömyysetuutta Kelasta

Millä tavoilla lomautus voidaan järjestää?

Lomautus voidaan järjestää kokoaikaisena, lyhentämällä työviikkoa, lyhentämällä työpäivää tai soveltamalla eri tapoja yhden kalenteriviikon sisällä.

 1. Kokoaikainen lomautus
  Lomautuksesi on kokoaikainen, kun kalenteriviikolla ei ole ollenkaan työtunteja. Päivärahaa maksetaan tällöin täytenä jokaiselta lomautuspäivältä, samoin rajoituksin kuin kokonaan työttömälle.
 2. Lyhennetty työviikko
  Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä viikossa, sinulle voidaan maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Tällöin päiviltä, jolloin olet töissä tai sinulle maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka, ei makseta päivärahaa.
 3. Lyhennetty työpäivä
  Jos päivittäistä työaikaasi on lyhennetty vähintään yhtenä päivänä kalenteriviikossa, kyseessä on lomautus lyhennetylle työpäivälle. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna ja tulot huomioidaan sovittelussa sen mukaan, milloin palkka on maksettu.
 4. Sekamuotoinen lomautus
  Jos lomautuksesi tapahtuu sekä lyhentämällä työpäiviä että lomautuksena täysille työpäiville saman kalenteriviikon aikana, päiväraha maksetaan soviteltuna.