Palkka on työnantajan työntekijälle työstä maksama yleensä rahallinen korvaus. Palkka voi olla myös kokonaan tai osittain luontoisetuja, esimerkiksi puhelin-, auto-, asunto-, tai ateriaetu.

Sairausajan palkka

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtään, on oikeus olla sairauslomalla. Hänellä on myös oikeus sairausajan palkkaan.

Sairausajan palkka määräytyy työsuhteen keston sekä työsopimuksen, työehtosopimuksen tai lain mukaan.

Jos työssä ei sovelleta mitään työehtosopimusta eikä muusta ole sovittu, vähintään kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Sairauspoissaolosta on ilmoitettava viipymättä työnantajalle.

Vuosittain julkaistaviin Palkkatilastoihin pääset tutustumaan kirjautumalla jäsensivuille

Jäsenenä palkkaan ja palkkaneuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä apunasi on liiton palkkaneuvonta.