Henkilöstön edustajat

Yrityksessä voi olla henkilöstön edustajia monissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa, mikä riippuu muun muassa yrityksen koosta. Yleisin ja tunnetuin tehtävä on yrityksen luottamushenkilö tai luottamusmies. Henkilöstöä edustavat myös työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja, kansainvälisissä yrityksissä voi olla myös valittu EWC-edustaja.

Edustajien kaudet ovat yleensä määräaikaisia. Henkilöstöedustajien valinnasta säädetään joko laissa tai sovellettavassa työehtosopimuksessa. Valintaan voivat osallistua:

TEHTÄVÄ KETÄ EDUSTAA VALINTAAN OSALLISTUVAT
Työsuojeluvaltuutettu Koko henkilöstö tai kyseinen henkilöstöryhmä. Kaikki.
Luottamusmies / luottamushenkilö Koko henkilöstö tai kyseinen henkilöstöryhmä. TES määrittelee, saavatko järjestäytymättömät osallistua valintaan.
Luottamusvaltuutettu Koko henkilöstö tai kyseinen henkilöstöryhmä. Kaikki.
Yhteistoimintaedustaja Kaikki edustettavat. Kaikki edustettavat.

Valintatilanteessa on tärkeää, että ehdokasasettelulle ja äänestykselle varataan tarpeeksi aikaa ja kaikilla äänioikeutetuilla on mahdollisuus osallistua äänestykseen. Insinööriliiton HED-oppaassa on lisätietoa valintatilanteesta.

Luottamushenkilö

Luottamusmies/luottamushenkilö on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työpaikalla työehtosopimukseen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä ja liittoa. Luottamusmiehen valinta perustuu alan työehtosopimuksen määräyksiin.

Luottamusmies muun muassa

 • valvoo työehtosopimuksen noudattamista
 • edistää yrityksen ja henkilöstön välistä neuvottelu- ja yhteistoimintaa
 • on neuvottelukumppani työehtosopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja sopimuksissa
 • edustaa työntekijöitä tai omaa työntekijäryhmäänsä yhteistoimintamenettelyssä
 • auttaa edustamiaan henkilöitä työsuhteisiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi palkkaan-, työaikaan- ja lomaan liittyvissä kysymyksissä
 • toimii työntekijän tukena työsuhteen murrostilanteissa, kuten irtisanominen tai varoitus

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja. Työsuojeluvaltuutetun valinta perustuu joko lakiin tai työehtosopimuksen määräyksiin, joiden mukaan yli kymmenen työntekijää työllistävässä yrityksessä on valittava työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi toimihenkilöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutettu muun muassa valvoo työsuojelulainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten toteutumista

 • edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa, jonka tehtävänä on edistää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työn tekeminen tilanteessa, jossa työnteon jatkaminen aiheuttaa välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle.

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojelun vastuuhenkilö. Työsuojelun yhteistoiminnassa työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö yhdessä kehittävät työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä asioita. Aluehallintovirasto on työpaikkojen työsuojelutoimintaa valvova viranomainen.

Työsuojelu edistää työnteon turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Hallintoedustaja

Hallintoedustus perustuu joko sopimukseen tai hallintoedustuslakiin. Edustaja valitaan sellaiseen yrityksen hallintoelimeen, jolla on tosiasiallista päätösvaltaa yhtiössä. Jos edustajasta ei voida sopia henkilöstöryhmien kesken, edustaja valitaan samalla menettelyllä kuin työsuojeluvaltuutettu.

Hallintoedustajan keskeinen tehtävä on tuoda henkilöstön liiketaloudellinen näkökulma yhtiön hallintoon.

EWC-edustaja

EWC-edustaja valitaan kansainvälisesti toimivan yrityksen työntekijöiden edustajista koostuvaan yritysneuvostoon. Yritysneuvosto (European Works Council, EWC) tulee perustaa yritykseen, jolla on Euroopan talousalueella yhteensä vähintään 1 000 työntekijää ja vähintään kahdessa yrityksessä vähintään 150 työntekijää.

Yritysneuvoston toiminnasta tehdään yleensä erillinen sopimus, jonka mukaan sen toiminta järjestetään. Euroopan laajuinen yritysneuvosto kokoontuu yleensä kerran tai kaksi vuodessa eri puolilla Eurooppaa ja keskustelukielenä on usein englanti.

EWC-edustaja muun muassa

 • osallistuu työntekijöiden tiedottamiseen ja kuulemiseen sekä antaa työnantajalle asioista perusteltu ja yhteinen mielipide yhdessä muiden maiden edustajien kanssa
 • edustaa oman maansa kaikkia työntekijöitä ja työntekijäryhmiä
 • tuntee oman maansa työmarkkinatilanteen sekä työolot ja antaa niistä tarvittaessa tietoa muille edustajille
 • pitää yhteyttä muihin edustajiin ja verkostoitua kansainvälisesti

Muita rooleja

Jos toimialalla ei ole työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä luottamusmiehestä, työpaikalle voidaan valita työsopimuslain perusteella luottamusvaltuutettu. Luottamusvaltuutetun toimintaedellytykset ovat luottamusmiehen edellytyksiä merkittävästi rajallisemmat, joten aina kun se on mahdollista, työpaikalle kannattaa valita luottamusmies. Luottamusvaltuutettu ei voi tehdä paikallisia sopimuksia, ellei hänen edustettavansa erikseen valtuuta häntä sopimaan kyseisestä asiasta.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai -valtuutettua, tai jollain henkilöstöryhmällä ei ole omaa edustajaa, yhteistoimintalain perusteella tällainen ryhmä voi enemmistöpäätöksellä valita oman yhteistoimintaedustajan. Yleensä suositellaan kuitenkin työehtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen valintaa.