Työmarkkinaedunvalvonnan tavoite on parantaa jäsenten työllisyyttä, ammatillista arvostusta sekä kehittää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Työmarkkinaedunvalvonnalla vaikutetaan insinöörien palkkaukseen ja työehtoihin sekä lainsäädännön että työ- ja virkaehtosopimusten kautta.

Työmarkkinaedunvalvonnan tärkeimpiä elementtejä ovat 2–4 vuoden välein neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset (tes ja ves), joissa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sopivat alakohtaisesti muun muassa palkan yleiskorotuksista, työajoista, lomista- ja lomarahoista sekä sairausajan- ja perhevapaiden palkoista. Työpaikalla noudatettava työehtosopimus riippuu työnantajan toimialasta ja järjestäytymisestä. Työnantajalla on ensisijainen oikeus valita sovellettava työehtosopimus.

Insinööriliitto neuvottelee työehtosopimuksia neuvottelu- ja jäsenjärjestöjensä kautta. Työehtosopimukset akavalaisille liitoille neuvottelee keskitetysti yksityisellä puolella yksityisten alojen neuvottelujärjestö YTN ja julkisella puolelle julkisten alojen neuvottelujärjestö JUKO. Lisäksi neuvotellaan myös alakohtaisia työehtosopimuksia. Esimerkiksi Tietoala ry nevottelee Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen yhdessä YTN:n kanssa. 

Insinööriliitolta pyydetään usein lausuntoja työelämää koskeviin lakiesityksiin. Lisäksi Insinööriliitto tapaa poliittisia vaikuttajia ja taustoittaa työelämän trendejä ja muutoksia, jotka vaikuttavat insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten työelämään.

 

Edunvalvonta työpaikalla ja paikallinen sopiminen

Pakottavan lainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimusten lisäksi työntekijän työsuhteeseen vaikuttavat mahdolliset paikalliset sopimukset ja työsopimus. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista konserni-, yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasolla. Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen on lähtökohtaisesti mahdollista vain järjestäytyneissä yrityksissä. Paikallisen sopimuksen solmii työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies ja työnantaja.

Luottamusmies edustaa työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmies voi sopia työehtosopimuksen sallimissa rajoissa paikallisesti muun muassa lomarahoista, matka-ajan korvauksista ja työajan liukumasta. Paikallisen sopimisen lisäksi luottamusmies valvoo työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla ja auttaa henkilöstöä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työntekijän työsopimuksessa sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi palkka, kilpailukielto ja irtisanomisaika.