Yhteistoiminta tai YT-neuvottelut

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalaki on tarkoitettu moniin erilaisiin työpaikan tilanteisiin, joissa työnantajan tulee keskustella työntekijöiden kanssa ennen kuin voi tehdä asiassa lopullisen päätöksen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yrityksen yleiset suunnitelmat, kuten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ja vuokratyövoiman käytön periaatteet ja tavoitteet sekä yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden uudelleenjärjestelyt. Sama koskee myös liikkeenluovutustilannetta. YT-neuvotteluissa tulee käydä läpi lisäksi muun muassa työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin menetelmin toteutettavan valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja näissä käytettävät menetelmät.

YT-neuvottelut työvoimaa vähennettäessä

Parhaiten yhteistoimintalaki tunnetaan niistä YT-neuvotteluista, jotka tulee käydä silloin, kun työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä, eli työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. Näitä toimia voidaan harkita silloin, kun työnantajalla on työsopimuslain mukainen syy johonkin näistä toimenpiteistä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tarkoituksena on neuvotella työntekijöiden kanssa työnantajan suunnittelemista toimenpiteistä. Tarkoitus on, että päätökset tehdään vasta neuvotteluiden jälkeen. Jos työpaikalla on luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai yhteistoimintaedustaja, hän neuvottelee työnantajan kanssa. Voit kysyä neuvottelijalta, mitä neuvottelut koskevat. Jos työnantaja ehdottaa vain sinua koskevia neuvotteluita, pyydä silti työpaikan luottamusmies mukaasi. Selvitä etukäteen työsuhteeseesi noudatettava työehtosopimus ja tarkista myös oman työsopimuksesi sisältö, esimerkiksi irtisanomisaika.

Älä tee mitään sitoumuksia tai sopimuksia kesken neuvotteluiden ottamatta ensin yhteyttä Insinööriliiton tai luottamusmieheen.

YT-neuvottelut alkavat sillä, että työnantaja antaa kirjallisen neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi viimeistään viisi (5) päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Harkitessaan vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi, on työnantajan annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti seuraavat tiedot:

 • tiedot aiottujen toimenpiteiden perusteista;
 • alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä;
 • selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä
 • arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Työnantajan on tehtävä myös niin sanottu työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jos työvoiman vähennystarve koskee vähintään kymmentä työntekijää. Sitä valmistellessaan työnantajan on muun muassa selvitettävä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut.

YT-neuvottelut tulee käydä myös, vaikka ne koskisivat vain yhtä työntekijää. YT-neuvottlut tulee kohdistaa aina kaikkiin saman yksikön työntekijöihin tai samaa uhan alla olevaa työtä muuten tekeviin henkilöihin, vaikka toimeenpiteet on tarkoitus kohdistaa vain yhteen henkilöön.

Mikäli YT-neuovttelut koskevat vain sinua, niin pyydä silti työpaikan luottamusmies mukaasi. Selvitä etukäteen työsuhteeseesi noudatettava työehtosopimus ja tarkista myös oman työsopimuksesi sisältö, esimerkiksi irtisanomisaika.

YT-neuvotteluissa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • työnantajan suunnittelemien toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia;
 • toimintaperiaatteita tai toimintasuunnitelmaa;
 • vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi; sekä
 • vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Työnantajan tulee neuvottelujen aikana selvittää hyvin tarkkaan etenkin mahdollisuudet työntekijöiden uudelleensijoittamiseksi tai kouluttamiseksi johonkin työnantajalla tarjolla olevaan muuhun työhön. Tämän velvoitteen laiminlyöntiä pidetään yleensä varsin vakavana.

Neuvotteluiden aikataulua suunniteltaessa on varauduttava käsittelemään kaikki neuvotteluvelvoitteen edellyttämät asiat eli vähentämistoimien perusteet, vaikutukset sekä vaihtoehdot. Jos neuvottelut koskevat useampaa henkilöstöryhmää, on hyvä käydä erikseen vuoropuhelua muiden luottamusmiesten kanssa.

Pyydä työnantajaa pitämään pöytäkirjaa neuvotteluista. Tarkista huolellisesti, että pöytäkirja vastaa neuvotteluiden kulkua eikä siinä ole kirjattu sovituksi sellaisia asioita, jotka työnantaja on yksipuolisesti ilmoittanut. Jos olet erimieltä jostain asiasta, kirjauta se pöytäkirjaan. Jos pöytäkirja ei vastaa neuvottelun kulkua, eikä erimielisyyttä suostuta kirjaamaan, ei pöytäkirjaa pidä allekirjoittaa.

Tiedota edustettaviasi neuvotteluiden kulusta ja pyrkikää etsimään vaihtoehtoja irtisanomisille.

YT-neuvoitteluissa, jossa työnantajan harkitsemat irtisanomiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään, on työnantaja täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty edellä tarkoitetulla tavalla 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta. Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, katsotaan työnantajan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta.

Neuvotteluajanjakso on aina 14 päivää yrityksissä, joissa työntekijötä on 20 – 29. Myös yrityssaneraustilanteissa sovelletaan samaa 14 päivän sääntöä.

Neuvotteluajoista voidaan sopia myös toisin, mutta yleensä tällaiseen työnantajan ehdotukseen ei kannata suostua.

Täytettyään YT-neuvotteluvelvoitteensa työnantajan on kohtuullisen ajan kuluessa esitettävä henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin:

 • irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin,
 • lomautusten kestot; sekä
 • aika, jonka kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä.

Käytyjen YT-neuvotteluiden lopputulos voi olla voimassa niin kauan kuin työnantajan olosuhteet pysyvät muuttumattomina, joten aika voi olla siis pitkäkin. Niin sanotut jatkuvat YT-neuvottelut ovat mahdolliset, jos yhtiön tilanne on tosiasiassa sellainen, että yrityksen olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Muutoin YT-neuvottelut tulee käydä aina tilannekohtaisesti. Myöskään niin sanottujen varmuuden vuoksi YT-neuvotteluita ei voi käydä, vaan jonkinlaisen tuotannollisen ja taloudellisen uhkatilanteen tulee olla ainakin alustavasti päällä.