Työmarkkinatoiminta

Insinööriliiton työmarkkinatoiminnan ja -edunvalvonnan kiteytetty tavoite on reilu ja turvallinen työelämä jäsenille. Se pitää sisällään jäsenten työllisyyden ja ammatillisen arvostuksen parantamisen sekä työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen.

Insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden palkkaukseen ja työehtoihin vaikutetaan kahta kautta:

  1. neuvottelemalla jäsenkunnalle mahdollisimman hyviä työ- ja virkaehtosopimuksia.
  2. vaikuttamalla lainsäädäntöön asioissa, jotka ovat jäsenten edunvalvonnan kannalta relevantteja.

Työmarkkinaedunvalvonnan ydin ovat noin 2–4 vuoden välein neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset (tes ja ves). Sopimuksilla työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sopivat alakohtaisesti muun muassa palkan yleiskorotuksista, työajoista, lomista- ja lomarahoista sekä sairausajan- ja perhevapaiden palkoista.

Työpaikalla noudatettava työehtosopimus riippuu työnantajan toimialasta ja järjestäytymisestä. Työnantajalla on ensisijainen oikeus valita sovellettava työehtosopimus.

Suuri osa työehdoista tulee työehtosopimuksista.

Insinööriliiton osalta työehtosopimuksista neuvotteleminen ja sopiminen tapahtuu pääosin neuvottelujärjestöjen kautta. Yksityisellä puolella neuvottelujärjestö on Ylemmät Toimihenkilöt YTN, julkisella puolella Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Tekniikka ja Terveys KTN ry. Julkisella sektorilla Insinööriliiton edunvalvontaa hoidetaan valtiolla ja yliopistoissa työskentelevien jäsenten osalta JUKOn kautta, ja kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevien jäsenten osalta KTN:n kautta.

Neuvottelujärjestöillä on myös omaa henkilökuntaa, mutta etenkin yksityisellä puolella työmarkkinaedunvalvonta ja neuvottelut ovat neuvottelujärjestön jäsenliittojen ja niiden henkilökunnan varassa. Työehtosopimukset ovat ala- tai yrityskohtaisia. Tietotekniikan palvelualalla työehtosopimuksen alalle neuvottelee YTN yhdessä Insinööriliittoon kuuluvat Tietoala ry:n kanssa.

Insinööriliitolta pyydetään usein lausuntoja työelämää koskeviin lakiesityksiin. Lausuntojen lisäksi Insinööriliitto vaikuttaa insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden työelämään oman vaikuttamistyön ja tutkimuksen keinoin sekä osallistumalla työelämää ja työehtoja koskevaan julkiseen keskusteluun.

Edunvalvonta työpaikalla ja paikallinen sopiminen

Lainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimusten lisäksi työntekijän työsuhteeseen vaikuttavat oma työsopimus ja mahdollisesti yrityksessä työpaikalla solmittavat paikalliset sopimukset, jotka voivat olla konserni-, yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasoisia.

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa sopimista. Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen on lähtökohtaisesti mahdollista vain järjestäytyneissä yrityksissä. Paikallisen sopimuksen solmii työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies ja työnantaja yhdessä.

Insinööriliitolla on eri aloilla yli tuhat luottamusmiestä, joita YTN ja JUKO kouluttavat.

Luottamusmies edustaa työpaikalla työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä. Hän voi sopia työehtosopimuksen sallimissa rajoissa paikallisesti muun muassa lomarahoista, matka-ajan korvauksista ja työajan liukumasta.

Paikallisen sopimisen lisäksi luottamusmies valvoo työ- ja virkaehtosopimuksen noudattamista työpaikalla ja auttaa henkilöstöä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työntekijän työsopimuksessa sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi palkka, mahdollinen kilpailukielto ja irtisanomisaika.

Joskus työelämän kysymyksissä oma apu riittää. Verkossa on Oma luottamusmies -verkkopalvelu, jossa on tietoa työhön liittyvistä perusasioista, kuten palkasta ja muista työsuhteen ehdoista. Jos palvelun tiedot eivät riitä, älä epäröi ottaa yhteyttä liiton asiakaspalveluun tai asiantuntijoihin.