Työelämäoppaat ja -julkaisut

AKY Yrittäjäopas

Tämä opas on tarkoitettu antamaan eväitä ja innostusta yrittäjyyden polulla niin yrittäjyyttä harkitsevalle kuin jo yrittäjänä toimivalle.
Oppaan laatimisessa on hyödynnetty AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n jäsenliittojen omille jäsenilleen koostamia materiaaleja ja oppaita.

AKY yrittäjäopas, näköisopas

YTN Työsuhdeopas

Työsuhdeoppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä erityisesti ylempien toimihenkilöiden työsuhteiden erityispiirteet huomioiden. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

YTN Työsuhdeopas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: työsopimus, työaika, vuosiloma, perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, immateriaalioikeudet työsuhteessa, työelämän tietosuoja, työterveyshuolto, työturvallisuus, yhdenvertainen kohtelu työelämässä, naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, henkilöstön  edustajat, yhteistoimintamenettely, lomauttaminen, työsopimuksen päättyminen, työsuhderiitojen selvittely, palkkaturva ja työttömyysturva.

YTN Työaikalakiopas

Uudistunutta työaikalakia käsittelevä Työaikalakiopas vastaa ylempien
toimihenkilöiden käytännön tilanteisiin nykyajan työelämässä ja lisää valmiuksia huolehtia omasta työajasta.

YTN Työaikalakiopas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: työaikasääntely ja työaika-asiakirjat, työaikalain soveltaminen, työajaksi luettava aika ja matkaan käytetty aika, yleistyöaika, joustotyöaika, säännöllisen työajan ylittäminen, lepoajat ja sunnuntaityö, kanneaika ja säännösten pakottavuus ja työaikapankkijärjestelmä.

YTN Johtajasopimusopas

YTN Johtajasopimusopas

Opas on ensisijaisesti tarkoitettu osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajille, mutta siitä on hyötyä myös muille johtajatason henkilöille.

YTN Johtajasopimusopas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: yleistä yhtiömuodoista ja vastuista, toimitusjohtajan oikeudellinen asema, toimitusjohtajasopimusmalli, muun ylimmän johdon oikeudellinen asema, johtajasopimusmalli, toimitusjohtajan oikeus työttömyysturvaan, palkkaturva sekä huomioita konkurssista ja saneerausmenettelystä.

Mallipohjat johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksille

YTN Paranna palkkaasi

Opas antaa tietoa palkkauksesta ja tukea ylempien toimihenkilöiden palkkakeskusteluihin käytännön tasolla. Tavoitteena on myös lisätä avoimuutta palkkausasioissa ja puhetta palkkauksesta.

YTN Paranna palkkaasi-opas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: palkitsemisesta ja palkkauksesta, palkkaneuvottelut käytännössä ja palkkaan liittyviä käsitteitä.

YTN Fudut vai?

Fudut vai? sisältää käytännön ohjeita yhteistoimintaneuvotteluja varten. Opas on laadittu erityisesti tilanteisiin, joissa neuvoteltavalla toimenpiteellä voi olla henkilöstövaikutuksia. Työnantajan on käytävä yt-neuvottelut harkitessaan toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

YTN Fudut vai?, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: ennen yt-neuvotteluaneuvoteltavat asiat irtisanomis- ja lomauttamistilanteessaIrtisanomistilanteessa sovittavat tukipaketit ja sanktiot.

YTN Ulkomaantyöopas

Ulkomaantyön opas on tarkoitettu helpottamaan niiden asioiden selvittelyssä, jotka liittyvät ulkomaan työsopimukseen,
ulkomaille muuttoon ja paluuseen. Oppaasta löydät vastaukset tavallisimpiin ongelmiin tai ainakin niihin tietää varautua ulkomaille siirtyessään ja sieltä
palatessaan.

YTN Ulkomaantyö opas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: työsopimuksen ehdot, verotustyöttömyysturva, sosiaaliturvaeläkettä ja komennussopimusmalli.

YTN Yhteistoimintalakiopas

YTN Yhteistoimintalakiopas

Opas tarjoaa tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta. (Julkaisuvuosi 2014)

Opas tarjoaa tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta. (Julkaisuvuosi 2014)

YTN Yhteistoimintalakipas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: yhteistoiminnan tarkoitus ja yt-lain soveltamisalayhteistoiminnan osapuolethenkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedotyrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteetsopiminen ja henkilöstön päätöksetyritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutuksetyt-menettely liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä yt-menettely työvoiman käyttöä vähennettäessä.

YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito

Työ- ja johtajasopimukset sisältävät yhä useammin kilpailukieltomääräyksiä, liike- ja ammattisalaisuussuojaa, lojaliteettivelvoitteita ja laajemminkin määräyksiä sitoutumisesta työnantajayrityksen kulttuuriin. Opas auttaa ratkaisemaan näihin kysymyksiin liittyviä monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia kysymyksiä käytännön työelämässä. (Julkaisuvuosi 2022)

YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: työntekijän yleinen lojaliteettivelvollisuuskilpaileva toiminta työsuhteen aikanakilpailukieltosopimusliike- ja ammattisalaisuudet ja koulutuskustannussopimukset.

YTN Anställningsguide

YTN Anstallningsguide

I anställningsguiden behandlas den lagstiftning som reglerar arbetslivet på ett heltäckande sätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt särdragen i de högre tjänstemännens anställningsförhållanden. Guiden är avsedd som hjälp och stöd för de högre tjänstemännen och deras förtroendemän vid olika förändringar i arbetslivet.

YTN Anställningsguide