IL:n vaihtoehtoiset ehdotukset osaan hallitusohjelman työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistuksista

Insinööriliitto ehdottaa seuraavia malleja:

Työllistymisvapaa

Työllistymisvapaan muuttamista niin, että kaikilla irtisanotuilla työntekijöillä on irtisanomisaikanaan oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen kokopäiväisesti 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisesta.

Tämä aktivoi työnhakijaa itseään kantamaan vastuuta omasta uudelleentyöllistymisestä nykyistä tehokkaammin.

Talousvaikutuksen (säästön) arvioidaan olevan noin 300 miljoonan euroa vuositasolla valtiolle/kunnille.

Auttaa myös kansainvälisen työvoiman työllistymistä (hallitusohjelmassa oleva 3kk sääntö).

Lasketut vaikutukset: Työttömyys vähenee 32 000 henkilötyövuotta vuodessa. Julkinen sektori säästää vähintään 300 miljoonaa euroa per vuosi. Olemme pyytäneet VM:ltä työllisyysvaikutuksen arviointia, mutta toistaiseksi tietoa ei ole saatu.

Lineaarinen työssäoloehdon kertyminen

Otetaan käyttöön malli, jossa ansiosidonnainen työttömyysturva on sidottu työuran pituuteen.

Alun työssäoloehto 6 kk, jolla saisi 6 kk ansiosidonnaista. 4 vuoden työhistorialla saisi 400 päivää ansiosidonnaista, 15 vuoden työhistorialla 500 päivää.

Työttömyysjakson jälkeen taas 6 kk työhistorian vaatimus ja 2 vuoden työssäolon jälkeen oikeus 400 päivään, 5 vuoden työssäolon jälkeen oikeus 500 päivään.

Jatkuva oppiminen osaksi työllisyyden hoitoa

Toteutetaan JOTPAn tekoälypohjainen jatkuvan osaamisen malli, joka tunnistaa osaamisen kehittämisen tarpeita tehokkaasti.

Toteutetaan jatkuvan osaamisen tilimalli, jossa työntekijä, työnantaja ja yhteiskunta kaikki laittavat osaamistilille 10 euroa/kk. Tämä mahdollistaa työuran aikana jopa neljästi 80 opintopisteen osaamisen täydentämisen, jos korkeakouluille korvattaisiin 50 €/opintopiste.

Yhdistelmänä nämä nostavat työllisyyttä tehokkaasti osaamisen ajantasaisuuden ylläpitäminen kautta.

Paikallisten sopimusten rekisteröinti ja hyvityssakot

Toteutetaan malli, jossa kaikki paikalliset sopimukset tulee rekisteröidä valtionhallinnon ylläpitämään palveluun ennen kuin ne ovat sovellettavissa käyttöön.

Paikallisten sopimusten sisältö on tarkistettavissa, mikä alentaa sopimiskynnystä. Tämän pitäisi tuottaa niitä työllisyysvaikutuksia, joita paikallisen sopimisen lisäämisellä oletetaan olevan.

Nostetaan tes-rikkomusten hyvityssakkoja merkittävästi. Tämä nostaa kynnystä epämääräisten sopimusten tekemiseen, mikä puolestaan madaltaa sopimiskynnystä.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin vakavasti ottaminen tuo yhteiskunnalle merkittävät säästöt.

Mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset ovat 11 miljardia euroa vuodessa, keskimäärin 50 työikäistä jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle. Vaatii toimia ainakin työterveyslakia ja työturvallisuuslakia avaamalla.

Ehdotetuille malleille tarvittaisiin VM:ltä palvelu, jossa niille voidaan laskea verrannolliset työllisyysvaikutukset. Oma käsityksemme on, että ne ovat merkittävät.