Työsuhdekeksinnöt ja tekijänoikeudet

Työ- ja virkasuhteissa tehtäviä keksintöjä koskee laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin. Lakia sovelletaan vain patentilla suojattaviin keksintöihin ja se on säädetty turvaamaan elinkeinoelämän tutkimusta ja tuotekehittelyä. Korkeakoulujen palveluksessa olevien osalta on erillinen laki.

Työntekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, jos työnantaja ottaa oikeuden keksinnön itselleen. Korvauksen määrässä otettaan huomioon keksinnön arvo, työnantajan saaman oikeuden laajuus, työsopimuksen ehdot ja työsuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Työntekijän oikeudesta kohtuulliseen korvaukseen ei voida sopia toisin työsopimuksella tai ohjesäännöillä.

Työnantajalla on oikeus saada kokonaan tai osittain oikeus keksintöön, joka on syntynyt työssä tarkemmin määrätyn työtehtävän tuloksena. Työnantaja voi ottaa oikeudet keksintöön, jos keksintö on syntynyt työntekijän työtehtävien tuloksena ja keksinnön hyödyntäminen kuuluu työnantajan toiminta-alaan. Työnantajalla on oikeus saada käyttöoikeus keksintöön, jos keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työsuhteeseen, mutta keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan.

Jos työnantaja haluaa edellä mainittua laajemman oikeuden keksintöön tai jos esimerkiksi vapaa-ajalla syntyneen keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan, on työnantajalla etuoikeus neuvotella keksinnöstä. Jos keksinnöllä ei ole lainkaan yhteyttä työsuhteeseen, ei työnantajalla ole muita suurempaa oikeutta keksintöön.

Korkeakoulu voi saada oikeuden keksintöön tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiaan vaikuttaa muun muassa se, onko keksintö tehty esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen avustuksella tai yhteistyössä jonkun tahon kanssa. Korkeakoulussa tehdystä keksinnöstä tulee tehdä viipymättä keksintöilmoitus. Keksijällä on oikeus saada keksinnöstään kohtuullinen korvaus, jos oikeudet keksintöön siirtyvät korkeakoululle.

Tekijänoikeudella suojataan teoksia. Mikä tahansa kirjoitus, suunnitelma, materiaali tai muu työn tulos ei ole tekijänoikeudella suojattava teos. Teoksen tulee olla riittävän omaperäinen ja itsenäinen ylittääkseen nk. teoskynnyksen.

Työsopimuksessa on joskus sovittu siitä, että tekijänoikeus työssä luotuihin teoksiin siirtyy työnantajalle ilman korvausta. Lähtökohtaisesti työnantajalla on muutoinkin oikeus hyödyntää ja käyttää toimialaansa kuuluvia työn tuloksia riippumatta siitä, ovatko työn tulokset tekijänoikeudella suojattavia vai ei.

Tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta tekijänoikeuslaissa on poikkeussäännös, jonka mukaan tekijänoikeus näihin työn tuloksiin siirtyy automaattisesti työnantajalle. Niistä ei siis ole oikeutta saada erikseen korvausta. Tämä myös tarkoittaa, että ohjelmaa tai sen osaa ei saa ilman työnantajan lupaa käyttää omissa projekteissa tai seuraavassa työpaikassa.