HED-roolit  

Eri henkilöstön edustajien roolit ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet poikkeavat hieman toisistaan.

Luottamusmies valitaan yritykseen, joka on järjestäytynyt työnantajaliittoon tai jolla on oma työehtosopimus. Termi vaihtelee hieman työehtosopimuksittain.

Luottamusmies on työsuhteessaan työnantajaansa samassa asemassa kuin muutkin työntekijät. Luottamusmies on velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä työpaikan järjestysmääräyksiä. Luottamusmiehen palkkaa ja työsuhde-etuuksia ei saa alentaa luottamustehtävän vuoksi. Lisäksi luottamusmiehen ansiokehityksen tulee vastata yrityksen yleistä ansiokehitystä, eikä hänen mahdollisuuksiaan kehittyä ja edetä ammatissaan saa heikentää tehtävän takia.

Luottamusmiehellä on muita työntekijöitä parempi irtisanomissuoja. Työnantaja voi irtisanoa hänet vain erityisen painavasta syystä lain edellyttämiä perusteita ja menettelytapoja noudattaen.   Työehtosopimuksissa on yleensä määräykset työntekijöiden edustajan työsopimuksen päättämisperusteista ja –menettelyistä sekä vahingonkorvauksista. Korvaus luottamusmiehen perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä on yleensä 6 – 36 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Yksityisellä sektorilla YTN ja julkisella sektorilla JUKO järjestävät luottamusmiehille koulutusta työlainsäädännöstä, työehtosopimusten tulkinnasta ja neuvottelutilanteiden hoitamisesta sekä työyhteisöjen kehittämistoiminnasta.  Myös Tietoala ry:n jäseninä olevat henkilöstön edustajat voivat osallistua YTN:n järjestämiin koulutuksiin. Liitot ovat sopineet, että luottamusmiehet voivat osallistua koulutukseen työaikana. Koulutussopimuksissa voi olla työehtosopimuskohtaisia eroja, joten asia kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta.

On tärkeää, että luottamusmies saa työnantajalta riittävästi tietoa tehtävänsä hoitamiseksi. Tarvittavia tietoja voivat olla esimerkiksi työaika- ja vuosilomakirjanpito sekä yrityksen palkkatilastot. Työehtosopimuksessa saattaa olla sovittu luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta.

Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää luottamusmiehelle sellainen työskentelytila, esimerkiksi oma työhuone, jossa voidaan tarvittaessa käydä häiriöttä luottamuksellisia keskusteluja. Luottamusmiehellä tulee olla myös mahdollisuus sähköposti- ja internetyhteyteen.

Luottamusmies on oikeutettu saamaan työstään vapautusta luottamustehtäviensä hoitamiseksi. Annettava vapautus voi olla määritelty työehtosopimuksessa tai siitä sovitaan erikseen.  Työntekijöiden edustajalla on oikeus korvaukseen, jonka suuruus riippuu edustettavien lukumäärästä.  Korvauksesta määrätään tarkemmin työehtosopimuksessa.

Insinööriliittoon kuuluvat luottamusmiehet ovat aina samalla myös neuvottelujärjestöjensä luottamusmiehiä, koska neuvottelujärjestöt toimivat työehtosopimusten allekirjoittajina. Yksityisellä sektorilla sekä ammattikorkeakouluissa luottamusmiehet ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n luottamusmiehiä, ja Julkisella sektorilla luottamusmiehet ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmiehiä, paitsi kuntien, hyvinvointialueiden ja Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyritysten osalta, joissa luottamusmiehet edustavat Tekniikka ja Terveys KTN ry:ä.

 

Linkki YTN:n sivuille.
Linkki JUKOn sivuille.
KTN:llä ei ole enää omia kotisivuja. Mikäli ilmenee kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

 

Luottamusvaltuutettu voidaan valita silloin, jos henkilöstöryhmällä ei ole työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä.

Työnantajayrityksen tietyllä henkilöstöryhmällä ei välttämättä ole mahdollisuutta valita työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että henkilöstöryhmällä ei ole sovellettavaa työehtosopimusta. Tällöin mainitut työntekijät voivat valita työsopimuslain nojalla keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

Luottamusvaltuutettu on toissijainen työehtosopimuksen perusteella valittuun luottamusmieheen nähden ja hänen tehtäväkenttänsä on pääsääntöisesti suppeampi. Työehtosopimuksen luottamusmiestä koskevat määräykset eivät myöskään koske luottamusvaltuutettua, ellei työpaikalla tästä erikseen sovita.

Luottamusvaltuutettu on työsuhteessaan työnantajaansa samassa asemassa kuin muutkin työntekijät. Luottamusvaltuutettu on velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä työpaikan järjestysmääräyksiä. Luottamusvaltuutetulla on muita työntekijöitä parempi irtisanomissuoja. Työnantaja voi irtisanoa hänet vain erityisen painavasta syystä lain edellyttämiä perusteita ja menettelytapoja noudattaen.

Luottamusvaltuutetun tehtävänä on hoitaa työlainsäädännössä säädettyjä työntekijöiden edustajan tehtäviä. Tämän lisäksi työntekijät voivat erillisellä enemmistöpäätöksellä valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä myös kyseisessä päätöksessä määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Tätä koskeva päätös voidaan tehdä jo luottamusvaltuutettua valittaessa.

Luottamusvaltuutetun tehtäviin ei kuulu työehtosopimuksen noudattamisen valvominen eikä luottamusvaltuutettu myöskään voi tehdä pätevästi yleissitovan TES:n määräykseen perustuvaa paikallista sopimusta, joka vähentää työntekijöiden pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia etuja

Yksityisellä sektorilla YTN tarjoaa erityisesti luottamusvaltuutetuille suunnattua koulutusta.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, tulee heidän valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu. Jos työpaikalle on valittu TES:n perusteella luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä ainoastaan työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa, jollei samaa henkilöä ole valittu toimimaan molemmissa tehtävissä.

Työsuojeluvaltuutettu on työsuhteessaan työnantajaansa samassa asemassa kuin muutkin työntekijät. Hän on velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä työpaikan järjestysmääräyksiä. Työnantaja ei saa ilman pätevää syytä kieltäytyä vapauttamasta työsuojeluvaltuutettua tämän säännöllisestä työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten.

Työnantajan on korvattava työsuojeluvaltuutetulle tämän työaikana suorittamien työsuojelua koskevien tehtävien hoitamisesta aiheutuva ansion menetys. Työsuojelua koskevista työajan ulkopuolella suoritetuista välttämättömistä tehtävistä, joista työsuojeluvaltuutettu on ilmoittanut työnantajalle tai tämän edustajalle, työnantajan on suoritettava kohtuullinen korvaus.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on tehtävänsä hoitamiseksi mahdollisuus saada asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta voi olla tarkempia määräyksiä myös työehtosopimuksessa. YTN tarjoaa työsuojelutoimintaan keskittynyttä koulutusta.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tehtäviensä suorittamista varten saada työnantajalta nähtäväkseen sellaiset asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten mukaan. Hänellä on myös oikeus tutustua työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin lausuntoihin ja tutkimustuloksiin sekä saada kaikista edellä tarkoitetuista asiakirjoista jäljennöksiä. Tämä koskee myös työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välistä työterveyshuollon järjestämistä koskevaa sopimusta tai työnantajan laatimaa kuvausta itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa.

Työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen työsopimuksen irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä ja luottamusvaltuutetulla.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä tarkemmin työsuojeluhallinnon verkkosivuilla.

Jos työnantaja työllistää vähintään 150 henkilöä, henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan hallintoedustaja tai hallintoedustajia, jotka osallistuvat työnantajan liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn työnantajan hallintoelimissä. Mainitulla hallintoelimellä tulee olla tosiasiallista päätösvaltaa yhtiössä.

Hallintoedustajaa koskevat säännökset ovat osa yhteistoimintalakia. Hallintoedustajan keskeinen tehtävä on tuoda henkilöstön liiketaloudellinen näkökulma yhtiön hallintoon. Henkilöstön hallintoedustajaa koskevat lähtökohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin toimielimen muitakin jäseniä. Tiettyjen asioiden käsittely on kuitenkin suljettu hallintoedusajan toimivallan ulkopuolelle. Näitä ovat yrityksen johdon valinta ja erottaminen, johdon sopimusehdot, henkilöstön työsuhteen ehdot sekä työtaistelutoimenpiteet.

Henkilöstön hallintoedustuksesta on ensisijaisesti sovittava työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti, ja se voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. Jos kysymys on konsernista ja kunkin yrityksen edellä tarkoitetut osapuolet niin sopivat, henkilöstön hallintoedustus voidaan toteuttaa konsernikohtaisena.

Henkilöstön edustajilla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään tehtävien hoitamista ja yhteistoimintakoulutusta varten. Työnantajan on korvattava työstä vapautuksesta aiheutuva ansionmenetys. Hallintoedustajalla on samanlainen irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä tai luottamusvaltuutetulla.

Yritysneuvosto (European Works Council, EWC) tulee perustaa yritykseen, jolla on Euroopan talousalueella yhteensä vähintään 1 000 työntekijää ja vähintään kahdessa yrityksessä vähintään 150 työntekijää. EWC-edustaja siis edustaa työntekijöitä  yritysneuvostossa. Yritysneuvoston toiminnasta tehdään yleensä erillinen sopimus, jonka mukaan sen toiminta järjestetään.

EWC-edustajan tehtäviin kuuluu muun muassa se, että hän osallistuu työntekijöiden tiedottamiseen ja kuulemiseen sekä antaa työnantajalle asioista perustellun ja yhteisen mielipiteen yhdessä muiden maiden edustajien kanssa. Lisäksi hän edustaa oman maansa kaikkia työntekijöitä ja työntekijäryhmiä. Tehtävän hoitaminen edellyttää, että EWC-edustaja tuntee oman maansa työmarkkinatilanteen sekä työolot. Edustaja pitää yhteyttä muihin edustajiin ja antaa tarvittaessa tietoa oman maansa tilanteesta muille.

EWC-edustajalle on annettava koulutusta siinä määrin kuin se on tarpeen edustustehtävän hoitamiseksi kansainvälisessä ympäristössä. Edustajilla on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi ja koulutusta varten riittävästi vapautusta työstään. Oikeudesta kouluttautua on syytä sopia tarkemmin työnantajan kanssa.

EWC-edustajalla on samanlainen irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä tai luottamusvaltuutetulla.

Luottamusmiehestä käytetään osassa työehtosopimuksia nimitystä luottamushenkilö.