Elinkeinopolitiikka

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä toimimalla aktiivisesti elinkeinopolitiikassa. Suomen työllisyys nojaa elinvoimaisiin ja kasvaviin yrityksiin. Vientiteollisuuden elinvoimaisuus lisää Suomen kilpailukykyä maailmalla.

Jotta vienti vetää, tarvitaan insinöörejä.

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta tukee muuta edunvalvontaa vaikuttamalla päättäjiin, lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Tarkoituksena on turvata insinöörien ja muun liiton jäsenkunnan työllisyyttä vaikuttamalla päätöksentekoon. Tämä vaatii perusteltuja näkemyksiä, tietoa ja asiantuntemusta. Insinööriliiton omaa tutkimustyötä hyödynnetään edunvalvonnassa kattavasti. Osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen merkitys korostuu muuttuvilla työmarkkinoilla. Elinkeinopolitiikan keskeisiä osa-alueita ovat tutkimuksen, tuotekehityksen ja investointien edistäminen.

Insinööriliitto teki vuonna 2020 selvityksen Suomen tki-rahoituksesta ja kansainvälistä vertailua siitä:

Työ luo kasvua, ja kasvu työtä

Kestävä työllisyyspolitiikka turvaa yritysten toiminnan ja kasvun. Insinööriliitto pitää Suomen kannalta kiistattoman tärkeänä nostaa Suomen työllisyysastetta. Lyhyellä aikavälillä tavoitteen on oltava 77 prosenttia, ja pitkällä aikavälillä maassa on tavoiteltava lähes 80 prosentin työllisyysastetta. Tämä tavoite on hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka.

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä toimimalla aktiivisesti elinkeinopolitiikassa. Suomen työllisyys nojaa elinvoimaisiin ja kasvaviin yrityksiin. Vientiteollisuuden elinvoimaisuus lisää Suomen kilpailukykyä maailmalla. Jotta vienti vetää, tarvitaan insinöörejä.

Kestävä työllisyyspolitiikka vaati myös kestävän kehityksen edistämistä, jotta Suomi pysyy jatkossakin kehityksen kärjessä. Insinööriliitto pitää tärkeänä Suomen oikeudenmukaista ja määrätietoista, myös työntekijät huomioivaa ilmastopolitiikkaa ja kestävän kehityksen politiikkaa.

Työnteon on oltava yksilölle aina kannattavaa, ja työnteon ehdot on turvattava jokaisessa tilanteessa. Ulkomailta tulevaa työvoimaa koskevat samat säännöt kuin kaikkia muita työntekijöitä.

Henkilöstön osallistuminen työpaikan päätöksentekoon on turvattava nyt ja jatkossa.

Insinööriliitto tavoittelee elinkeinopolitiikan osalta vuonna 2021:

Kunnianhimoisia työllisyyskeinoja

 • Porrastettu työttömyysturva >>>> turva työttömyyden alussa parempi
 • Oikeus opiskella työttömyysturvalla pidempään
 • Ulkomailta tulevan työvoiman työlupaprosessit yhtenäistettävä
 • Muuntokoulutus lääkkeeksi työvoiman kohtaanto-ongelmaan
 • Palkkatuen käyttöä lisätään väylänä siirtyä päätoimisesti työelämään

Uutta luovaa teollista toimintaa

 • Suomelle oma laaja-alainen teollisuusstrategia
 • Strategiaan on kirjattava selkeät tavoitteet teollisuuden uudistamisen tukemisesta ja ilmastoneutraaliuden askelista
 • Henkilöstö otettava mukaan ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun
 • TKI-rahoituksen pullonkauloja purettava ja kannustimia yritysten TKI-toimintaan lisättävä
 • Harmaa talous kuriin

Ajanmukaista vuosilomalaki

 • Ajanmukaistetaan vuosilomalaki >>>> lomaviikon kesto viisipäiväiseksi
 • Pitämättä jääneet lakisääteiset lomat on voitava vapaasti sopia säästövapaaksi
 • Sairausajan kuuden päivän omavastuuaika poistetaan laista EU-tuomioistuimen linjausten mukaisesti

Työntekoa yhdenvertaisilla ehdoilla

 • Työntekijän kotimaa ei saa määritellä työnteon ehtoja
 • Työlupia ei myönnetä yrityksille, jotka eivät noudata suomalaista työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
 • Alustatyöntekoon luotava reilu lainsäädäntö

Paikallisen sopimisen edistämistä

 • Sopimisen kehittämisen tulee tapahtua nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia kunnioittaen
 • Ammattiliitoille annettava kanneoikeus

Insinöörien työttömyysennuste

Insinööriliitto päivittää jatkuvasti ennustetta insinöörien ja tekniikan alan ammattilaisten työttömyyden kehityksestä.

Lue lisää

Yrittäjien edunvalvonta -sivulla käsitellään elinkeinopolitiikkaa yrittäjän näkökulmasta.

Insinööriliitto pohjaa vaikuttamistyönsä tutkitulle tiedolle. Insinöörien ja muiden ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemaa seurataan säännöllisesti. Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksesta löytyvät uusimmat palkkatilastot (vain jäsenille).

YTN-data 2019 kuvaa ylempien toimihenkilöiden työmarkkinatilannetta.