Lakimiesten hoitamat jäsenten työsuhdeasiat

Insinööriliiton lakimiehet hoitavat muiden tehtävien ohessa lukuisia työsuhdeasioita, jotka käsittelevät muun muassa palkkasaatavia ja riitoja työsuhteen päättämisestä.

Ongelmia matkakorvauksien saamisessa

Jäsen oli ollut pariin otteeseen työmatkalla ulkomailla. Matkan jälkeen syntyi erimielisyyttä siitä, mitä matkakorvausten maksamisesta oli sovittu. Asiassa käytiin kirjeenvaihtoa työnantajan kanssa. Työnantaja taipui lopulta maksamaan vaaditut matkakorvaukset.

Irtisanottu myyntitulosten perusteella

Myyntitehtävissä työskennellyt jäsen irtisanottiin, koska myynti ei ollut tuottanut riittävää tulosta. Jäsen ei ollut saanut varoituksia, eikä ollut noudatettu työehtosopimuksessa sovittuja irtisanomismenettelyitä. Asiassa nostettiin kanne, jonka jälkeen asia sovittiin. Jäsenelle maksettiin korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Määräaikaisuuksien ketjuttaminen

Jäsen oli työskennellyt samalla työnantajalla parin vuoden ajan. Hänen kanssaan oli tänä aikana tehty useita määräaikaisia työsopimuksia. Määräaikaisissa sopimuksissa oli käytetty perusteena työnantajan vakiintumatonta työtilannetta. Asia sovittiin ennen kanteen nostamista ja työnantaja maksoi jäsenelle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Ongelmia palkanmaksussa

Jäsen oli päättänyt työsuhteensa maksamattomien palkkojen vuoksi. Palkkaturvasta ei maksettu palkkasaatavia, koska työnantaja ei ollut maksukyvytön. Asiassa nostettiin kanne ja tuomioistuin määräsi saatavat maksettavaksi. Tuomion jälkeen saatavien perintä siirrettiin ulosottoon, jota kautta palkat saatiin lopulta jäsenelle maksuun.

Jäsen oli irtisanottu, mutta irtisanomisajan palkan määrästä oli epäselvyyttä. Työnantajalle lähetettiin vaatimus ja työnantaja maksoi saatavat vaatimuksen mukaisesti.

Jäsen oli irtisanoutunut, mutta lopputili oli saamatta. Jäsen oli useaan otteeseen ollut yhteydessä entiseen työnantajaan, mutta asia ei edennyt. Liiton lakimiehen yhteydenoton jälkeen työnantaja maksoi lopputilin.

Luottamuspula

Työnantaja oli irtisanomassa jäsentä luottamuspulan vuoksi. Asiassa neuvoteltiin päättämissopimus ja jäsenelle maksettiin 8 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

Työnantaja halusi muuttaa työtehtäviä

Työnantaja halusi muuttaa jäsenen työtehtäviä. Irtisanomisperusteita ei ollut, eikä jäsen halunnut hyväksyä muutosta. Liiton lakimies kirjoitti jäsenelle lausunnon työsuhteen ehtojen muuttamiseen liittyvästä juridiikasta. Työnantaja luopui suunnitelmastaan.

Syytettynä rikoksesta

Jäsen oli syytettynä työturvallisuusrikoksesta. Liiton lakimies toimi jäsenen avustajana rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä. Myös neljä muuta henkilöä oli syytettynä ja lisäksi työnantajayhtiölle vaadittiin yhteisösakkoa. Jäsenen syyte hylättiin eli tuomioistuin päätti, ettei jäsen ole syyllinen rikokseen.

Poliisi tutki työsyrjintärikosta ja kuulusteli jäsentä. Liiton lakimies oli avustajana kuulustelussa. Poliisi päätti lopettaa esitutkinnan eli katsottiin, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.  

Virheellinen karenssi

Jäsen oli irtisanottu tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Työnantaja oli kuitenkin ilmoittanut työsuhteen päättyneen jäsenen omasta pyynnöstä. TE-toimisto asetti jäsenelle karenssin, jonka vuoksi kassa ei maksanut päivärahaa 90 päivältä. Asiasta tehtiin valitus sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja päätös kumottiin. Päiväraha maksettiin siis takautuvasti karenssiajalta.

Yhteistoimintalain mukaista hyvitystä

Jäsen oli irtisanottu yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Jäsen ei ollut tiennyt olleensa yhteistoimintaneuvottelun piirissä ja irtisanomisuhan alla. Jäsentä ei myöskään kukaan edustanut neuvottelussa. Asiasta käytiin kirjeenvaihtoa työnantajan kanssa. Riita sovittiin siten, että jäsenelle maksettiin yhteistoimintalain mukaista hyvitystä.

Velvollisuus tarjota töitä

Päällikkötason tehtävissä työskennellyt jäsen irtisanottiin tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Irtisanomisajalla yhtiöön oli palkattu uusi työntekijä tehtävään, jota olisi voinut tarjota jäsenelle. Asiassa oli riitaa siitä, oliko yhtiö tosiasiassa tarjonnut tehtävää jäsenelle vai ei, koska yhtiö väitti toimittaneensa työtarjouksen kirjeitse. Käräjäoikeus päätti asian yhtiön eduksi ja asiasta tehtiin valitus hovioikeuteen. Hovioikeudessa asiaa arvioitiin toisin. Yhtiö valitti vielä korkeimpaan oikeuteen, mutta valituslupaa ei annettu, joten hovioikeuden tuomio jäi voimaan ja jäsenelle tuomittiin korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Maksamattomia saldotunteja

Jäsenen työsuhde oli päättynyt ja työsuhteen päättyessä liukumasaldot olivat yli 50 tuntia plussalla. Työnantaja oli kieltäytynyt maksamasta saldoja. Liiton lakimiehen yhteydenoton jälkeen saldot maksettiin jäsenelle.

Koeaikapurku ennen työn aloittamista

Jäsenen kanssa oli tehty työsopimus. Ennen työn alkamista työnantaja ilmoitti, että jäsentä ei tarvita töihin ja toimitti jäsenelle ilmoituksen työsuhteen päättämisestä koeajalla. Asiassa nostettiin kanne, koska koeaikapurku voidaan tehdä vasta työsuhteen alettua. Työnantajayhtiö meni konkurssiin, eikä kiistänyt kannevaatimuksia. Käräjäoikeus ratkaisi asian yksipuolisella tuomiolla jäsenen eduksi ja jäsenen saatavat maksettiin palkkaturvasta.