Lakimiesten hoitamat jäsenten työsuhdeasiat

Insinööriliiton lakimiehet hoitavat muiden tehtävien ohessa lukuisia työsuhdeasioita, jotka käsittelevät muun muassa palkkasaatavia ja riitoja työsuhteen päättämisestä.

Palkkasaatavia

Jäsenen työsuhde oli päättynyt. Työnantaja kieltäytyi maksamasta bonuspalkkioita. Liiton juristi tarkisti jäsenen sopimuksen ehdot ja sen jälkeen vaati työnantajaa maksamaan bonukset. Työnantaja taipui maksamaan bonukset sopimuksen mukaisesti.

Jäsenellä oli palkkasaatavia työnantajalta. Liiton juristi nosti asiassa kanteen. Tuomioistuin hyväksyi vaatimuksista vain osan, koska työnantaja kiisti osan saatavista ja esitti näyttöä kiistämisen tueksi. Tämän vuoksi osapuolet tuomittiin pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Liiton asiamies avusti jäsentä tuomioistuimessa ja jäsenelle oli myönnetty oikeusapu. Jäsenelle ei siis tullut oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi.

Jäsen oli saanut aiemmin sovitun palkankorotuksen. Työnantaja oli sisällyttänyt korotukseen myös työehtosopimuksen mukaisen yleiskorotuksen. Liitosta oltiin työnantajaan yhteydessä ja selvitettiin, ettei näin voi jäsenen sopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan menetellä. Työnantaja korjasi asian yhteydenoton jälkeen.

Jäsenen lopputili ja muita palkkoja oli maksamatta. Liiton juristi vaati palkkasaatavia maksuun, mutta työnantaja ei vastannut vaatimuksiin. Liiton juristi nosti kanteen käräjäoikeudessa ja tuomioistuin määräsi saatavat maksuun yksipuolisella tuomiolla.

Ylityökorvauksia, liukumasaldoja ja lomakorvauksia maksamatta

Jäsenellä oli työsuhteen päättyessä saamatta ylityökorvauksia sekä liukumasaldoja. Liiton juristin avustuksella jäsen sai palkkasaatavat työnantajalta.

Työnantaja oli maksanut lomakorvaukset väärin. Liiton juristi oli yhteydessä työnantajaan ja vaati puuttuvan määrän maksuun odotusajan palkan lisäksi. Työnantaja maksoi saatavat jäsenelle vaaditusti.

Jäsenellä oli työsuhteen päättyessä plus-liukumasaldoa jäljellä, mutta niitä ei maksettu lopputilissä. Liiton juristi vaati liukumasaldot maksuun ja työnantaja maksoi vaatimuksen mukaisesti saatavat jäsenelle.

Sopimus työsuhteen päättämisestä

Myyntitehtävissä työskennellyt jäsen oli saanut työnantajalta ehdotuksen päättää työsuhde sopimalla. Liiton juristi avusti neuvotteluissa ja jäsen sai paremman erokorvauksen lisäksi lomakorvauksen, irtisanomisajan palkan sekä bonukset edeltävältä vuodelta täysimääräisesti.

Määräaikainen sopimus oli perusteeton

Jäsenelle oli tehty määräaikainen sopimus, jonka perusteeksi oli mainittu projektiluontoinen työ. Työsuhde oli jatkunut yli viisi vuotta, kun työnantaja ilmoitti määräaikaisuuden päättyvän. Koska kyseessä ei ollut aito projektiluontoinen työ, liiton juristi neuvotteli asiassa sovintosopimuksen.

Perusteeton irtisanominen

Jäsen oli irtisanottu tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Ennen irtisanomista jäsenen tehtäviin oli siirretty toinen työntekijä. Toisen työntekijän siirtäminen irtisanotun tehtäviin voidaan oikeuskäytännön perusteella rinnastaa joissakin tapauksissa kiellettyyn uuden työntekijän palkkaamiseen. Asiasta neuvoteltiin ensin paikallisesti yrityksessä ja sen jälkeen liiton juristi neuvotteli työnantajaliiton kanssa. Liittotason neuvotteluiden jälkeen asia sovittiin ja jäsen sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Jäsen oli irtisanottu kolmen varoituksen jälkeen henkilösyin. Jäsenen mielestä varoituksista yksi oli aiheellinen. Varoitusten ja irtisanomisen perusteena käytetyt syyt olivat kuitenkin ristiriitaisia ja sekavia. Liiton juristi neuvotteli asiassa sovintosopimuksen, jonka perusteella jäsenelle maksettiin korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Yhteistoimintalain rikkominen

Työnantaja irtisanoi jäsenen tuotannollisella ja taloudellisella syyllä. Luottamusmies oli liittoon yhteydessä ja liiton juristi selvitti asiaa. Kävi ilmi, että irtisanomiseen johtavat päätökset oli tehty ennen yhteistoimintaneuvotteluja. Asia sovittiin ja työnantaja maksoi yhteistoimintalain mukaista hyvitystä jäsenelle.

Lomautetun työsuhteen päättyminen, työtodistus ja palkkasaatavat

Lomautettuna ollut jäsen sai tiedon työsuhteensa päättymisestä. Hän oli yhteydessä työsuhdeneuvontaan, koska ei tiennyt, miten asiassa pitäisi toimia. Liiton juristi vaati työnantajaa toimittamaan irtisanomisilmoituksen ja työtodistuksen. Lisäksi vaadittiin maksuun irtisanomisajan palkka sekä lomakorvaukset. Työnantaja toimitti vaaditut asiakirjat ja maksoi palkkasaatavat.

Luottamusmiehen työsuhteen purkaminen

Työnantaja halusi päästä luottamusmiehestä eroon ja oli ehdottanut tälle työsuhteen päättämistä sopimuksella, mihin luottamusmies ei ollut suostunut. Tämän jälkeen työnantaja purki luottamusmiehen työsuhteen. Liiton juristi katsoi työnantajan esittämät purkuperusteet epäasiallisiksi. Liiton juristin avustuksella asiassa saatiin aikaan sopimus, jolla työnantaja maksoi irtisanomisajan palkan sekä tuntuvan korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Epäiltynä ja syytettynä rikoksesta

Poliisi tutki ympäristörikosta ja jäsenen osallisuutta rikoksessa. Liiton juristi avusti jäsentä esitutkinnassa. Syyttäjä jätti syytteen nostamatta jäsenen osalta.

Jäsentä syytettiin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Liiton juristi avusti jäsentä esitutkinnassa sekä rikosoikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen jäsenen osalta, eikä syyttäjä valittanut hovioikeuteen eli tuomio jäi lainvoimaiseksi.

Lakimiesten aikaisemmin hoidetut jäsenten työsuhdeasiat

Lisää lakimiesten hoitamia jäsenten työsuhdeasioita.