Koeaika

Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia erityisestä koeajasta ja sen kestosta. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Työsopimuslain mukaan koeaika saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Määräaikaisen työsopimuksen koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta (ei kuitenkaan yli kuutta kuukautta). Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Pääsääntöisesti koeajasta voi sopia vain kerran työsuhteessa ja silloinkin työsuhteen alussa. Koeajan uusiminen voi olla mahdollista esimerkiksi, jos työnantaja ottaa entisen työntekijän takaisin töihin tai työntekijän tehtävät ja asema muuttuvat huomattavasti ja työsopimus sen seurauksena uusitaan.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Koeaikapurku

Koeaikana työsopimus voidaan purkaa puolin ja toisin päättymään heti. Irtisanomisaikaa ei noudateta koeaikapurussa. Työsuhdetta ei saa purkaa syrjivillä ja epäasiallisilla perusteilla. Syrjiviä perusteita ovat esimerkiksi ikä, uskonto, ammattiyhdistystoiminta, raskaus tai terveydentila. Epäasialliset perusteet voivat taas liittyä esimerkiksi työnantajan erehdykseen.

Hyväksyttäviä perusteita koeaikapurkaa työsopimus voi esimerkiksi olla työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus tai yleinen sopimattomuus työhön tai työyhteisöön. Koeaikapurun perusteeksi voi ilmoittaa ainoastaan koeajan. Työnantajan on kuitenkin työntekijän pyynnöstä ilmoitettava tiedossaan olevat purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

Työnantaja voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli työsopimus koeaikapuretaan syrjivin tai epäasiallisin perustein.