Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on laaja huolehtimisvelvollisuus. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään fyysisesti ja psyykkisesti terveinä.

Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä. Työntekijän on saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä.

Työnantajan edustajana toimii työnantajan nimittämä työsuojelupäällikkö. Esihenkilönä tai työnjohtajana työskentelevän tulee myös huolehtia alaistensa riittävästä ohjeistamisesta ja valvonnasta työturvallisuusasioissa.

Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Yleisen huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla useita erillisiä velvoitteita koskien muun muassa työympäristön ja työn suunnittelua, työntekijöille annettavaa opetusta ja ohjausta työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, ergonomiaa, yksintyöskentelyä ja taukoja. Lisäksi eri toimialoilla on usein alakohtaisia työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä.

Jos työpaikalla työskentelee vähintään 10 työntekijää, pitää työntekijöiden valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Jos valtuutettua ei ole valittu, työnantajan tulee informoida työntekijöitä oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu. Myös pienemmässä työpaikassa voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, pitää työpaikalla perustaa työsuojelutoimikunta. Toimikunnassa pitää olla työntekijöiden, toimihenkilöiden ja työnantajan edustus.

Työturvallisuuspuutteesta pitää ilmoittaa työnantajalle. Jos et halua tehdä ilmoitusta itse, ole yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun. Ilmoitus on syytä tehdä kirjallisesti.

Työsuojeluvaltuutetulla on lain mukaan oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ. Valtuutetun pitää ilmoittaa keskeytyksestä työnantajalle, mieluiten etukäteen. Keskeytys ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin on välttämätöntä.

Jos työnantaja ei ryhdy toimiin työturvallisuuspuutteen korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa ilmoituksen tekemisestä, voi asiasta olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen.

Viranomainen voi antaa työnantajalle kehotuksen saattaa asia sakon uhalla kuntoon. Viranomainen voi myös tehdä työpaikalle tarkastuksen.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys työhön liittyvistä vaaroista ja haitoista sekä työkyvyn tukeminen. Lisäksi lakisääteinen työterveyshuolto kattaa työhön liittyvien sairauksien tai oireiden selvittelyn.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä yleistä sairaanhoitoa. Useimmissa työpaikoissa on kuitenkin lakisääteistä laajempi työterveyshuolto.

Työpaikan työterveyshuollon sisältö pitää lain mukaan olla työpaikalla nähtävillä. Työntekijällä on oikeus saada tieto työterveyshuoltosopimuksen sisällöstä.