Työturvallisuus ja -suojelu

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on laaja huolehtimisvelvollisuus. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään fyysisesti ja psyykkisesti terveinä.

Työn riskien ja vaarojen arviointi tehdään työnantajan ja työntekijöiden edustajan yhteistyönä. Arvioinnin tuloksista ja johtopäätöksistä kootaan työpaikan työsuojelun toimintaohjelma, jossa tehdään suunnitelma siitä, mihin toimenpiteisiin työpaikalla ryhdytään. Suunnitelmasta selviää mitä tehdään, kuka siitä vastaa ja miten työsuojelun toteutumista seurataan.

Työnantajan edustajana toimii työnantajan nimittämä työsuojelupäällikkö.

Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Yleisen huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla useita erillisiä velvoitteita koskien muun muassa työympäristön ja työn suunnittelua, työntekijöille annettavaa opetusta ja ohjausta työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, ergonomiaa, yksintyöskentelyä ja taukoja. Lisäksi eri toimialoilla on usein alakohtaisia työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä.

Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä. Työntekijän on saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöillä oikeus valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut koulutetaan tehtäväänsä.

Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kaksikymmentä työntekijää. Toimikunnassa on oltava työntekijöiden, toimihenkilöiden ja työnantajan edustus.