Paikallinen sopiminen

Mitä on paikallinen sopiminen?


Paikallinen sopiminen tarkoittaa yrityksessä tapahtuvaa sopimista yrityksen ja sen henkilöstön välillä. Sopiminen tapahtuu joko lainsäädännön tai työehtosopimuksen perusteella. Niissä on määritelty asiat, joista voidaan sopia säännöksistä poikkeavalla tavalla.

Tyypillisin paikallinen sopimus koskee palkkoja eli yrityksessä tehdään sopimus siitä, miten palkkoja korotetaan.

Sopiminen tapahtuu yleensä yrityksen ja henkilöstön valitseman luottamusmiehen tai luottamusmiesten välillä.

Sopimusosapuolet ylläpitävät sekä sopijoiden koulutusta että sopimisen sääntelyjärjestelmää. Tästä syystä sopiminen on mahdollista vain järjestäytyneiden osapuolten välillä. Jos yrityksellä on tarve tai halu poiketa lainsäädännöstä tai työehtosopimuksista, se on mahdollista järjestäytymällä.

Ehdotetut muutokset


Hallitus ehdottaa paikallista sopimista muutettavaksi siten, että kaikki yritykset voivat jatkossa sopia paikallisesti riippumatta siitä, ovatko ne järjestäytyneet vai eivät. Järjestäytymällä ne ovat neuvonnan ja sopimisen tuen piirissä.

Edelleen yrityksille annetaan mahdollisuus ohittaa työehtosopimusten mukaiset sopijaosapuolet ja sopia suoraan koko henkilöstön kanssa. Järjestäytymättömässä kentässä sopimuksia valvoisi työsuojeluviranomainen, jolla ei kuitenkaan olisi mitään käsitystä, mitä ja missä on sovittu eikä nykyiseen verrattuna lisää resursseja valvonnan suorittamiseen.

Järjestäytymättömissä yrityksissä riitojen ratkaisu tapahtuisi yleisissä tuomioistuimissa. Normaalit työehtosopimusriidat ratkaistaan tarkoitusta varten perustetussa erityistuomioistuimessa eli työtuomioistuimessa, joka on työlainsäädännön erityisosaaja. Käräjäoikeuksia ei velvoiteta edes lausunnon pyytämiseen.

Ongelmia

Esitys voi kannustaa yrityksiä eroamaan työnantajaliitoista ja siten vaikuttaa työehtosopimusten yleissitovuuteen, vaikka Suomea sitova vähimmäispalkkadirektiivi edellyttää, että työehtosopimustoimintaa on edistettävä. Suomi hyötyy korkeasta järjestäytymisasteesta ja työehtosopimusten kattavuudesta.

Paikallisen sopimisen uudistus perustuu virheellisiin olettamiin. Paikallinen sopiminen on jo nyt yleistä ja mahdollista sitä tarvitseville. Paikallinen sopiminen ei tuota julkisuudessa väitettyjä työllisyyshyötyjä. Valtiovarainministeriö ei ole pystynyt laskemaan uudistukselle työllisyysvaikutusta. Esitystä ei siis kannata toteuttaa.

Työntekijöille riitely oikeusistuimissa on lähes aina kallista. Kun sopimuksia tehdään koko henkilöstön kanssa, laskee kynnys riitauttaa selvätkin virheet. Huonosta työelämästä seuraa työpahoinvointia ja tuottavuuden laskua.

Työsuojeluviranomaisille ei olla antamassa resursseja tai mahdollisuuksia tosiasiallisesti valvoa tehtyjä sopimuksia. Tämä mahdollistaa sopimisen säännösten vastaisesti.

Mahdollisuus ohittaa sopimusten mukaiset sopijaosapuolet lisää väärinkäytösten ja työnantajan sanelun riskiä.

Työriitojen ratkaisu yleisissä oikeusistuimissa tarkoittaa, että jatkossa työriitojen ratkaisussa on puutteellinen työlainsäädännön osaaminen. Tätä erityisosaamista ei oikeusistuimissa välttämättä ole. Eri käräjäoikeudet voivat myös antaa toisistaan poikkeavia tulkintoja.

Insinööriliiton ratkaisu

Jos esitys toteutetaan, sitä on syytä tasapainottaa seuraavasti

  • Jos paikallinen sopimus on tehty koko henkilöstön kanssa, työnantajan tulee vahvempana osapuolena vastata oikeudenkäyntikuluista, kun sopimus riitautetaan tuomioistuimessa.
  • Paikalliset sopimukset tulee rekisteröidä työsuojeluviranomaiselle. Näin heillä on mahdollisuus suorittaa valvontatehtävänsä. Rekisteröinti myös tarjoaa tietoa siitä, millaista sopimista tapahtuu.
  • Työsuojelunviranomaisten resurssit valvonnan suorittamiseen pitää varmistaa. Kun viranomaiselle annetaan uusia, merkittäviä tehtäviä, niille on osoitettava myös riittävät resurssit.
  • Myös järjestäytymättömän kentän riidat tulee ratkaista työtuomioistuimessa, mikä edellyttää sille lisää henkilöstö- ja muita resursseja. Vain erityistuomioistuin kykenee huolehtimaan tulkintojen pysymisestä yhtenäisenä ja varmistamaan asiantuntemuksen. Tämä on myös hallitusohjelman mukainen linjaus.
  • Työehtosopimusten mukaisen paikallisen sopijan ensisijaisuus on varmistettava. Tämä täyttää Suomea sitovat järjestäytymisen edistämistä koskevat velvoitteet.

Lataa Sovitaan vaan! -aineisto omaan käyttöön Insinööriliiton mediapankista.