HED-valinta

Henkilöstön edustajan valintaan osallistuvat lähtökohtaisesti kaikki ne henkilöt, joita henkilöstön edustaja edustaa. Itse vaalien toteutustapaan vaikuttaa jossain määrin se, mitä edustajaa ollaan valitsemassa.

Luottamusmiehen valinta, asema ja tehtävät perustuvat työnantaja- ja työntekijäliittojen välisiin sopimuksiin.  Kun työpaikalle ollaan valitsemassa luottamusmiestä ensimmäistä kertaa, on hyvä ennakkoon perehtyä sovellettavan työehtosopimuksen asiaa koskeviin määräyksiin. Asiasta kannattaa keskustella myös työnantajan kanssa.

Luottamusmiehen toimikausi on lähtökohtaisesti kaksi vuotta.

Vaalit järjestää yleensä edellinen henkilöstön edustaja tai yritysyhdistys. Jos työpaikalle ei aikaisemmin ole valittu luottamusmiestä, voi työsuojeluvaltuutettu tai kuka tahansa olla aktiivinen ja tarttua asiaan.

Kun työntekijät ovat päättäneet luottamusmiehen valinnasta työpaikalla, on otettava huomioon seuraavat asiat:

  • Valitun henkilön tulee olla työehtosopimuksen mukaisen liiton jäsen sekä perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.
  • On tärkeää, että kaikilla työntekijöillä on tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamusmies ja että liiton jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi.
  • Kannattaa tarkistaa sovellettavan työehtosopimuksen asiaa koskevat määräykset ja olla tarvittaessa liittoon yhteydessä sen selvittämiseksi, ketkä saavat osallistua luottamusmiehen valintaan. Osassa työehtosopimuksia kaikki ylemmät toimihenkilöt saavat osallistua edustajan valintaan, mutta esimerkiksi julkisella sektorilla ja tietoalan valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan äänioikeus vaalissa on vain liittoon kuuluvilla työntekijöillä.

Samalla kun ilmoitetaan järjestettävästä valintakokouksesta tai vaaleista, tulee myös ilmoittaa siitä, miten ehdokkaat ilmoitetaan ja mihin ilmoitukset palautetaan. Ehdokkaat asettaa työehtosopimuksessa määritelty henkilöstö tai henkilöstöryhmä. Ehdokkaaksi asettuvalta tulee olla suostumus, josta ilmenee, mihin tehtävään henkilöä ehdotetaan.

Jos ehdokkaita on nimetty tehtävään vain yksi, vahvistetaan hänen valintansa.  Työpaikalla järjestettävien vaalien vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Äänestys voidaan toteuttaa yleensä myös sähköisesti. Esimerkiksi YTN:n HED-vaaleissa voidaan käyttää YTN:n vaalikonetta.

Sähköinen äänestys on yleensä käytännöllisin vaihtoehto. Kannattaa tutustua YTN:n asiaa koskeviin ohjeisiin.

Kun luottamusmiehen valinta on selvä, ilmoitetaan tuloksesta henkilöstölle, työnantajalle sekä neuvottelujärjestölle:

YTN – YTN Portaali 
Tietoala ry – HED – Tietoala ry (Ilmoitus HEDin valinnasta)
JUKO – www.juko.fi (Uuden luottamusmiehen ilmoitus)

Jos tarvitset apua edustajan valintaan liittyvissä asioissa, ole yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Luottamusvaltuutetuksi ja varaluottamusvaltuutetuksi voidaan valita henkilö, joka työskentelee ylempänä toimihenkilönä yrityksessä. Laissa ei oteta tarkemmin kantaa valintamenettelyn toteuttamiseen.

Yleinen suositus on, että luottamusvaltuutetun valinta hoidetaan valintakokouksessa. Ennen valintakokousta tulee henkilöstöstä löytyä aktiivinen työntekijä, joka alkaa järjestää valintaa. Hän laittaa kutsun valintakokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään kaikille niille työntekijöille, joita valittava luottamusvaltuutettu edustaa.

Valintakokouksessa luottamusvaltuutetuksi haluavat esittäytyvät ja tarvittaessa kokouksessa äänestetään, kuka valitaan luottamusvaltuutetuksi ja kuka varaluottamusvaltuutetuksi. Suljettu lippuäänestys on yleisesti suositeltavin. Jos ehdokkaita on molempiin tehtäviin vain yksi, heidät valitaan suoraan.

Sähköinen äänestys on yleensä käytännöllisin vaihtoehto. Kannattaa tutustua YTN:n asiaa koskeviin ohjeisiin.

Valintatavasta riippumatta tulee valintakokouksesta tehdä pöytäkirja. Kun luottamusvaltuutetun valinta on selvä, ilmoitetaan tuloksesta henkilöstölle, työnantajalle sekä neuvottelujärjestölle:

YTN – YTN Portaali
Tietoala ry – HED – Tietoala ry (Ilmoitus HEDin valinnasta)

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajansa työsuojelun yhteistoimintaan.

Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Valinta voidaan tehdä pienemmilläkin työpaikoilla.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin järjestävät työntekijät. Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus sekä asettua ehdokkaaksi että äänestää vaalissa. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Järjestäjät sopivat ensin vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikille työntekijöille.

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut. Varavaltuutetuiksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta. Valinnat voidaan tehdä myös sopuvaalina esimerkiksi vaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat yksimielisiä menettelystä ja valittavista henkilöistä. Myös vaalikokouksesta on ilmoitettava henkilöstölle 14 vuorokautta aikaisemmin.

Tarkemmin työsuojeluvaltuutetun valintaan liittyviä ohjeita löydät Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Kun työsuojeluvaltuutetun valinta on selvä, ilmoitetaan tuloksesta henkilöstölle, työnantajalle sekä neuvottelujärjestölle:

YTN – YTN Portaali 
Tietoala ry – HED – Tietoala ry (Ilmoitus HEDin valinnasta)

Jos tarvitset apua edustajan valintaan liittyvissä asioissa, ole yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Valittaessa hallinto- ja EWC-edustajia työnantajalla ja henkilöstöllä on laajahkot mahdollisuudet sopia edustajan valintaan ja asemaan liittyvistä asioista. Yksittäisissä tapauksissa heräävistä kysymyksistä ole yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Luottamusmiehestä käytetään osassa työehtosopimuksia nimitystä luottamushenkilö.

Pidä HED-tietosi ajan tasalla

Pidä HED-tietosi ajan tasalla oikea-aikaisen viestinnän varmistamiseksi.

Tiedot tulee päivittää erikseen Insinööriliiton rekisteriin, YTN-rekisteriin ja JUKOn rekisteriin. Tiedot eivät tällä hetkellä päivity rekisteristä toiseen.