Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työstä maksama yleensä rahallinen korvaus.

Palkaksi katsotaan myös luontoisedut, joita ovat esimerkiksi puhelin-, auto-, asunto-, tai ateriaetu. Palkka maksetaan työsopimuksessa sovittuna palkkapäivänä. Jos mitään ei ole sovittu, palkka pitää maksaa palkanmaksukauden lopussa, eli yleensä kuukauden viimeisenä päivänä.

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan pitää antaa työntekijälle palkkalaskelma. Laskelmasta pitää käydä ilmi palkan suuruus ja mihin palkka perustuu. Laskelmassa on lisäksi näkyvissä veronpidätykset, eläkemaksut sekä muut pakolliset vähennykset. Palkkalaskelma on syytä tarkistaa kuukausittain.

Insinööriliitto laatii vuosittain erilaisia tutkimuksia jäsenten palkoista ja neuvottelee palkoista työehtosopimusneuvotteluissa.

Jos palkan maksussa on mielestäsi virhe tai palkka on laskettu väärin, kannattaa ensin kysyä asiasta palkanlaskijalta. Virheistäkin kannattaa huomauttaa heti. Osa virheistä on puhtaasti vahinkoja. Jos asia ei korjaannu ja olet eri mieltä palkanlaskijan vastauksen kanssa, voit olla yhteydessä liiton asiakaspalveluun.

Palkan maksaminen on työnantajan olennaisimpia velvollisuuksia työsuhteessa. Jos palkkaasi ei ole maksettu ajoissa, siihen kannattaa reagoida heti. Jatkuvat palkanmaksuongelmat kertovat usein yhtiön erittäin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisesta tulevasta konkurssista.

Toimintaohje

  1. Reklamoi työnantajalle asiasta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla.
  2. Mikäli asia ei korjaannu kohtuullisessa ajassa, täytä tämä lomake ja toimita se työnantajallesi.
  3. Lomakkeen täyttäminen ja todisteellinen toimittaminen työnantajalle antaa mahdollisuuden purkaa työsuhde siten, että työsuhteen päättymisen katsotaan johtuneen työnantajasta, jolloin sinulle ei tule karenssia työttömyysturvassa.
  4. Hae palkkaturvaa puuttuvista saatavista viimeistään kolmen kuukauden sisällä siitä, kun palkkaa ei ole maksettu. Esimerkiksi jos palkka olisi tullut maksaa 15.3, hae palkkaturvaa viimeistään toukokuun lopussa.
  5. Mikäli sinulla on ongelmia tai kysyttävää palkkasaataviin liittyen, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Liiton lakimiehet auttavat sinua asian kanssa.

Jos työsuhteesi on päättynyt, palkka erääntyy joko työsuhteen päättymispäivänä tai työnantajan seuraavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Tarkista tuolloin, että sinulle on maksettu kaikki erät, kuten korvaus pitämättömistä lomista.

Mikäli epäilet, että sinulle ei ole maksettu kaikkia eriä oikein, reklamoi ensin työnantajallesi ja pyydä ainakin selvitystä, miksi tiettyä erää ei ole maksettu. Jos selvitys mietityttää, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun asian selvittämiseksi. Liiton juristit auttavat sinua asian kanssa.

Jos epäilet, että työnantaja on maksukyvytön, hae palkkaturvaa kolmen kuukauden sisällä palkkasaatavien erääntymisestä eli työsuhteen viimeisestä päivästä.

Jos työnantaja on tehnyt konkurssin tai on muuten maksukyvytön, työntekijä voi hakea saatavia palkkaturvasta. Palkkaturvassa on ehdoton hakuaika, joka on kolme kuukautta palkan erääntymisestä. Palkka erääntyy palkanmaksupäivänä.

Palkkaturvan saamisen edellytys on, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

Saatavilla tarkoitetaan esimerkiksi palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja ja matkakustannusten korvausta.

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 19 000 euroa. Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Palkkaturvaa haetaan TE-toimistosta tai ELY-keskuksesta saatavalla lomakkeella. Niistä saa myös apua hakemuksen tekemiseen. Jos työnantaja on tehnyt konkurssin, pesänhoitaja yleensä tekee palkkaturvahakemuksen työntekijöiden puolesta. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä. Huomaathan, että palkkaturvahakemus täytyy tehdä määräajassa virastoaikana eli kello neljään mennessä.

Lisätietoa saat ELY-keskuksen sivuilta.