Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työstä maksama yleensä rahallinen korvaus. Palkka voi olla myös kokonaan tai osittain luontoisetuja, esimerkiksi puhelin-, auto-, asunto-, tai ateriaetu.

Insinööriliitto laatii vuosittain erilaisia tutkimuksia jäsenten palkoista ja neuvottelee palkoista työehtosopimusneuvotteluissa.

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtään, on oikeus olla sairauslomalla. Hänellä on myös oikeus sairausajan palkkaan. Sairausajan palkka määräytyy työsuhteen keston sekä työsopimuksen, työehtosopimuksen tai lain mukaan.

Jos työssä ei sovelleta mitään työehtosopimusta eikä muusta ole sovittu, vähintään kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Työntekijällä on oikeus saada kelalta päivärahaa, mikäli sairaus jatkuu pidempään kuin oikeus sairausajanpalkkaan. Lisätietoa sairauspäivärahasta saa Kelan sivuilta. 

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Sairauspoissaolosta on ilmoitettava viipymättä työnantajalle.

Palkan maksaminen on työnantajan olennaisimpia velvollisuuksia työsuhteessa. Jos palkkaasi ei ole maksettu ajoissa, siihen kannattaa reagoida heti. Jatkuvat palkanmaksuongelmat kertovat usein yhtiön erittäin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisesta tulevasta konkurssista.

Toimintaohje

  1. Reklamoi työnantajalle asiasta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla.
  2. Mikäli asia ei korjaannu kohtuullisessa ajassa, täytä tämä lomake ja toimita se työnantajallesi.
  3. Lomakkeen täyttäminen ja todisteellinen toimittaminen työnantajalle antaa mahdollisuuden purkaa työsuhde siten, että työsuhteen päättymisen katsotaan johtuneen työnantajasta, jolloin sinulle ei tule karenssia työttömyysturvassa.
  4. Hae palkkaturvaa puuttuvista saatavista viimeistään kolmen kuukauden sisällä siitä, kun palkkaa ei ole maksettu. Esimerkiksi jos palkka olisi tullut maksaa 15.3, hae palkkaturvaa viimeistään toukokuun lopussa.
  5. Mikäli sinulla on ongelmia tai kysyttävää palkkasaataviin liittyen, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Liiton lakimiehet auttavat sinua asian kanssa.

Jos työsuhteesi on päättynyt, palkka erääntyy joko työsuhteen päättymispäivänä tai työnantajan seuraavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Tarkista tuolloin, että sinulle on maksettu kaikki erät, kuten korvaus pitämättömistä lomista.

Mikäli epäilet, että sinulle ei ole maksettu kaikkia eriä oikein, reklamoi ensin työnantajallesi ja pyydä ainakin selvitystä, miksi tiettyä erää ei ole maksettu. Jos selvitys mietityttää, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun asian selvittämiseksi. Liiton lakimiehet auttavat sinua asian kanssa.

Jos epäilet, että työnantaja on maksukyvytön, hae palkkaturvaa kolmen kuukauden sisällä palkkasaatavien erääntymisestä eli työsuhteen viimeisestä päivästä.

Jos työnantaja on tehnyt konkurssin tai on muuten maksukyvytön, työntekijä voi hakea saatavia palkkaturvasta. Palkkaturvassa on ehdoton hakuaika, joka on kolme kuukautta palkan erääntymisestä.

Palkkaturvan saamisen edellytys on, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

Saatavilla tarkoitetaan esimerkiksi palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja ja matkakustannusten korvausta.

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 19 000 euroa. Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Palkkaturvaa haetaan TE-toimistosta tai ELY-keskuksesta saatavalla lomakkeella. Niistä saa myös apua hakemuksen tekemiseen. Jos työnantaja on tehnyt konkurssin, pesänhoitaja yleensä tekee palkkaturvahakemuksen työntekijöiden puolesta. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä.

Lisätietoa saat ELY-keskuksen sivuilta.