Työelämän tietosuojasta säädetään tietosuojalaissa (1050/2018) sekä työelämän tietosuojalaissa (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004).

Työelämän tietosuojalaki koskee vain työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta, ja se on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikoilla. Lain noudattamista tehostavat rangaistussäännökset ja lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Lakia sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin sekä virkasuhteisiin ja niihin verrattaviin palvelussuhteisiin. Lakia sovelletaan myös soveltuvin osin työnhakijoihin ja virkaa hakeviin.

Laissa säädellään hyvin monenlaisista asioista: esimerkiksi henkilötietojen tarpeellisuusvaatimuksesta, työpaikan kameravalvonnasta sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien esille hakemisen ja avaamisen edellytykset.