Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on laaja huolehtimisvelvollisuus. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään fyysisesti ja psyykkisesti terveinä.

Työn riskien ja vaarojen arviointi tehdään työnantajan ja työntekijöiden edustajan yhteistyönä. Arvioinnin tuloksista ja johtopäätöksistä kootaan työpaikan työsuojelun toimintaohjelma, jossa tehdään suunnitelma siitä, mihin toimenpiteisiin työpaikalla ryhdytään. Suunnitelmasta selviää mitä tehdään, kuka siitä vastaa ja miten työsuojelun toteutumista seurataan.  

Työnantajan edustajana toimii työnantajan nimittämä työsuojelupäällikkö.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöillä oikeus valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.  Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut koulutetaan tehtäväänsä.

Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kaksikymmentä työntekijää. Toimikunnassa on oltava toimihenkilöiden ja työnantajan edustus.

Työturvallisuuslain tavoitteena on suojella työntekijän turvallisuutta ja terveyttä sekä työkykyä ja ehkäistä terveyden haittojen syntymistä. ja sen nojalla annetuissa säädöksissä määritellään työnantajan ja muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden sekä työntekijöiden velvollisuudet.

Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelma perustuu työpaikan riskienarviointiin. Riskit kartoitetaan, arvioidaan niiden suuruus ja todennäköisyys ja sen jälkeen päätetään toimista niiden poistamiseksi tai hallitsemiseksi.

Työnantajan on nimettävä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten työsuojelupäällikkö, ellei työnantaja itse toimi tässä tehtävässä. Työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua omiksi edustajikseen työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin päin. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää. Jos työpaikalla on vähintään kaksikymmentä työntekijää, tulee työpaikalle valita työnantajan ja työntekijöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen.

Yleisen huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla useita erillisiä velvoitteita koskien muun muassa työympäristön ja työn suunnittelua, työntekijöille annettavaa opetusta ja ohjausta työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, ergonomiaa, yksintyöskentelyä ja taukoja. Lisäksi eri toimialoilla on usein alakohtaisia työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä.

Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä. Työntekijän on saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä sekä saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti.

Työturvallisuuteen liittyvistä kysmyksistä saat lisätietoa YTN:n Työsuhdeoppaasta.

Työsuojeluvaltuutettu on henkilöstön edustaja. Lue lisää henkilöstön edustajista työpaikalla.