Määräaikaisen sopimus ja sen päättyminen

Määräaikainen sopimus päättyy määräajan päättyessä. Työsuhteen päättymisajankohta on etukäteen molempien osapuolten tiedossa, jos määräaikaisuus on sovittu päättyväksi tiettynä päivänä.

Kun määräaikaisuus on sovittu esimerkiksi vakituisen työntekijän perhevapaan tai sairauspoissaolon ajaksi, ei työsuhteen tarkka päättymispäivä ole välttämättä työsuhteen osapuolten tiedossa. Tällöin työsuhteen päättyminen on järkevää sitoa vakituisen työntekijän poissaolon kestoon. Työnantajan on ilmoitettava määräaikaiselle työntekijälle työsuhteen päättymisajankohta heti, kun se on työnantajan tiedossa. Määräaikaisuus voi päättyä myös sovitun työn valmistuessa.

Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva, ellei sitä ole nimenomaan sovittu määräaikaiseksi. Työsopimus voi olla määräaikainen, jos työnantajalla on siihen perusteltu syy, määräaikaisuus perustuu työntekijän aloitteeseen tai se koskee eroamisiän jälkeen tehtävää työtä. Insinööriliitto suosittelee, että määräaikaisuuden syy mainitaan työsopimuksessa.

Perusteltu syy voi esimerkiksi olla sijaisuus, määräaikainen projekti, kertaluonteinen työsuoritus, työn kausiluonteisuus, harjoittelu tai jokin muu työnantajan toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä syy. Määräaikaisuudelle ei ole perustetta, jos työnantajan työvoimantarve on pysyvä.

Pitkäaikaistyöttömän kanssa voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä. Työntekijä katsotaan pitkäaikaistyöttömäksi, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana edelliset 12 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voi tässä tapauksessa olla enintään vuoden pituinen. Työsopimus voidaan uusia kahdesti, kunhan sopimusten yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta.

Samoin eroamisiän eli 68 vuoden iän ylittäneen kanssa voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman perustetta.

Määräaikainen sopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää sovitun ajan eikä sitä voi irtisanoa, ellei sopimuksessa ole irtisanomisehtoa. Työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä saattaa seurata jopa vahingonkorvausvastuu. Jos työntekijälle tulee tarve irtaantua määräaikaisesta sopimuksesta ennen määräajan päättymistä, kannattaa asiasta keskustella työnantajan kanssa. Usein sopimuksen päättämisestä päästään sopimukseen.

Poikkeus sitovuuteen on yli viideksi vuodeksi sovittu määräaikainen työsopimus, joka on irtisanottavissa viiden vuoden jälkeen kuin toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Jos sopimuksessa on koeaikaehto, työsuhde voidaan päättää koeaikaan vedoten koeajan kuluessa.