Päättösopimus tai irtisanomispaketti

Työntekijä ja työnantaja voivat halutessaan sopia työsuhteen päättämisestä niin sanotulla työsuhteen päättämissopimuksella, josta käytetään myös nimitystä kultainen kädenpuristus tai eroraha. Sopimusta voi ehdottaa kumpi osapuoli tahansa.

Päättämissopimuksesta ei ole työsopimuslaissa nimenomaisia määräyksiä. Päättämissopimus voidaan tehdä milloin tahansa työsuhteen aikana. Työsuhde voidaan sopia päättymään heti tai esimerkiksi irtisanomisajan pituisen ajan kuluttua.

Työnantaja saattaa myös tarjota eropakettia vaihtoehtona mahdollisille irtisanomisille tai osapuolten välinen ristiriitatilanne saatetaan ratkaista päättösopimuksella. Sopimuksen sisältö on vapaasti sovittavissa, sopimus vaikutuksineen kannattaa tarkistuttaa liiton lakimiehellä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kun harkitset päättösopimuksen allekirjoittamista, vertaa sitä tilanteeseen, jossa työnantaja irtisanoisi sinut. Jos sinut irtisanotaan tuotannollisin ja taloudellisin syin, ei aseteta karenssia. Jos sovit työsuhteen päättämisestä (tai itse irtisanoudut) asettaa TE-toimisto hyvin suurella todennäköisyydellä 45 päivän työvoimapoliittisen karenssin, jonka ajalta ei saa mitään tuloa. Lisäksi erokorvaus niin sanotusti jaksotetaan vastamaan kk-palkkaasi ja jaksotuksen ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Karenssi ja jaksotus kuluvat kuitenkin päällekkäin. KOKO-kassa tekee jaksotuksesta päätöksen ja ilmoittaa jaksotuksen päättymispäivän ja siten ansiosidonnaisen alkupäivän päivärahan hakijalle. Erokorvaus ei kerrytä eläkettä eikä vuosilomaa kuten irtisanomisajan palkka.

Tutustu KOKO-kassan jaksotuksen kaavaan.

Usein on irtisanouduttava itse tai sovittava työsuhteen päättymisestä: tällöin työnantajalla ei ole työntarjoamisvelvoitetta eikä takaisinottovelvoitetta ja irtisanomisaika on lyhyempi tai sitä ei ole ja vuosilomaa kertyy lyhyemmältä ajalta.

Seurauksena on hyvin todennäköisesti 45 päivän karenssi työttömyysturvaan. Karenssi alkaa kulua työsuhteen päättymisestä. Karenssi asetetaan lähtökohtaisesti, jos työntekijä itse irtisanoutuu tai jos työntekijä on sopinut oman työsuhteensa päättämisestä. Karenssin ajalta ei saa ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Kertakorvaus jaksotetaan vastaamaan päivärahapäiviä palkan perusteella; kertakorvaus jaksotetaan työttömyyden alkuajalle, eikä jaksotuksen ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Karenssi ja jaksotus kuluvat samanaikaisesti.

Tästä huolimatta on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos on 6 kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman pätevää syytä, oikeus päivärahaan menetetään ja työssäoloehto on kerrytettävä uudestaan. Liitto suosittelee ilmoittautumaan TE-toimistoon heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Työsopimuksessa sovittu kilpailukielto jää voimaan, ellei päättösopimuksessa toisin sovita.

Ei valitusoikeutta mahdollisista laittomista irtisanomisista tai muista työsuhteeseen liittyvistä asioista. Selvitä ennen sopimuksen tekemistä saatavasi työnantajalta. Tällaisia ovat pitämättömät vuosilomapäivät, ylityösaatavat, bonukset ja niin edelleen. Eritelkää nämä sopimukseen. Sopimuksissa on useimmiten ehto, jolla muista kuin sopimukseen kirjatusta vaatimuksista luovutaan.

Jos työsuhde päättyy heti, irtisanomisajan palkka ja muut etuudet (työterveyshuolto, eläkemaksut, työsuhdeauto) menetetään.

Työterveyshuolto voi heiketä; työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Velvollisuus kohdistuu vain niihin työnantajiin, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Irtisanottavan työntekijän työsuhteelta edellytetään vähintään 5 vuoden yhdenjaksoista kestoa työsuhteen päättymiseen mennessä.

Edellä mainituilla edellytyksillä (30 työntekijää ja 5 vuoden työsuhde) työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Kertakorvaus ei kerrytä eläkettä.

Kertakorvaus on verotettavaa ansiotuloa. Kertakorvauksen voi mahdollisesti tasata useammalle verovuodelle, mutta verotoimisto ratkaisee tämän jokaisen kohdalla erikseen. Jos asiasta ei sovita verotoimiston kanssa, vero menee maksuhetkellä.

Tarkista mahdollisen lainaturvan ehdot ennen sopimuksen allekirjoittamista. Pankkien lainaturvan ehdot edellyttävät usein, että työnantaja on irtisanonut työsuhteen tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Työnhakukoulutukset/paketit: tarkista sisältö, liitolta saa paljon samoja palveluja jäsenetuna (uraneuvonta, cv-neuvonta, palkkaneuvonta).

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston sivuilla.

Hae sitten ansiopäivärahaa KOKO-kassasta.

Katso KOKO-kassan nettisivuilta listaus toimitettavista liitteistä. Ansiopäivärahaa voi hakea aikaisintaan 2 viikon kuluttua työsuhteen päättymisestä. Kannattaa toimittaa kassaan selvitys melko pian työsuhteen päättymisen jälkeen, jottei se unohdu.