Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä toimimalla aktiivisesti elinkeinopolitiikassa. Tavoitteasettelussa ja työssä painottuvat kasvun ja työllisyyden edistäminen kansallisesti ja EU-tasolla.

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta tukee muuta edunvalvontaa vaikuttamalla päättäjiin, lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Tarkoituksena on turvata insinöörien ja muun liiton jäsenkunnan työllisyyttä vaikuttamalla päätöksentekoon. Tämä vaatii perusteltuja näkemyksiä, tietoa ja asiantuntemusta. Insinööriliiton omaa tutkimustyötä hyödynnetään edunvalvonnassa kattavasti. Osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen merkitys muuttuvilla työmarkkinoilla korostuu. Elinkeinopolitiikan keskeisiä osa-alueita ovat tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä investointien edistäminen.

Esimerkiksi Euroopan unionin tasolta on tullut työaikadirektiivi, joka sisältää määräyksiä, joita jäsenmaissa sovelletaan. Intressinä olisi direktiivin avaaminen niin, että ylemmät toimihenkilötkin olisivat työaikasuojelun piirissä. EU:n tasolla rakennetaan Euroopasta yhtenäistä digitaalimarkkinaa, joka loisi työmahdollisuuksia insinööreille. Vaikutamme kehitykseen sekä Euroopan unionissa että kotimaassa, jotta sääntelymme kehittyisi siten, että tämä mahdollistuisi.

Kotimaisena esimerkkinä voidaan mainita kasvuyritysten rahoitusmahdollisuudet. Suomessa on paljon hyviä ideoita ja syntyviä yrityksiä, mutta aihiot myydään useimmiten ulkomaille. Paremmilla rahoitusjärjestelyillä näin ei tarvitsisi olla.

Yhteiskunnan, talouden ja ilmiöiden seuraaminen ja niistä raportointi ovat osa elinkeinopolitiikkaa. Megatrendit kuten digitalisaatio, globalisaatio, ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja työmarkkinoiden rakennemuutos vaikuttavat myös insinöörien työntekoon ja sen edellytyksiin.

Elinkeinopolitiikassa Insinööriliitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden teollisuusliittojen kanssa osana Teollisuuden Palkansaajia. Osaamispohjaisissa asioissa vaikutetaan erityisesti Akavan elinkeinopoliittisen toimikunnan kautta. Eurooppalaisella tasolla työtä tehdään yhdessä IndustriAll Europen kanssa.

Insinööriliiton laatima raportti tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Suomessa, sen rahoituksesta ja panostuksista sekä kansainvälistä vertailua.
  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) Suomessa ja ulkomailla (pdf)