Muita työsuhteen päättymistapoja

Työsopimuslaissa on säädetty eroamisiästä. Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Työnantaja ja työntekijä saavat eroamisiän täytyttyä sopia työsuhteen määräaikaisesta jatkamisesta, vaikka määräaikaisuudelle ei ole muuta työsopimuslain tarkoittamaa perusteltua syytä.

Työsuhteen osapuolilla on tietyissä tilanteissa oikeus pitää työsuhdetta purkautuneena.

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa työnantajalle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

Työsuhteen raukeaminen on käytännössä harvinainen työsuhteen päättymistapa. Työsuhde voi raueta ilman toisen työsuhteen osapuolen nimenomaista päättämisilmoitusta. Raukeamisessa on kysymys tilanteesta, jossa edellytykset jatkaa työsuhdetta ovat hävinneet lopullisesti. Käytännössä työsuhde raukeaa työntekijän kuollessa tai kun työntekijän työkyky on alentunut pysyvästi oikeuttaen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työsuhde päättyy kuolinpäivään tai eläkepäätöspäivään.