Johtajasopimus

Toimitusjohtaja- ja johtajasopimukset ovat erilaisessa asemassa kuin työsopimukset. Toimitusjohtajia ei yleensä lasketa työntekijöiksi ja siksi toimitusjohtajasopimuksiin ei esimerkiksi sovelleta työsopimuslakia, vuosilomalakia eikä työaikalakia. Johtajat ovat työntekijöitä, mutta johtajasopimukseen ei esimerkiksi sovelleta työsopimuslain rajoituksia koskien kilpailukiellon kestoa tai sopimussakon enimmäismäärää.

Toimitusjohtajat ja johtajat jäävät yleensä työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä tarkoittaa, että heillä ei ole oikeutta saada työaikalaissa säädettyjä korvauksia, ellei niistä ole erikseen sovittu. Tämä kannattaa ottaa huomioon sopimusta tehtäessä. Ne johtajat, jotka ovat työaikalain alaisia, on mahdollista sopia lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvausten maksamisesta erillisenä kuukausikorvauksena. Kannattaa kuitenkin sopia erillisen kuukausikorvauksen tarkistamisesta määräajoin. Erillisen kuukausikorvauksen tulisi määrältään vastata työaikalain mukaan määräytyviä korvauksia.

Johtajasopimusoppaasta löytyy tietoa toimitusjohtajien ja johtajien oikeudellisesta asemasta ja mallisopimukset toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksille. Johtajasopimusopas kannattaa lukea huolella läpi ennen sopimuksen tekemisestä. Jos jokin asia jää mietityttämään, niin ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Liiton lakimiehet auttavat sinua asian kanssa.

Toimitusjohtajat ja johtajat jäävät usein työehtosopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän takia toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksissa kannattaa esimerkiksi sopia lomarahasta, sairausajan palkasta, palkallisesta perhevapaasta, matkakustannusten ja vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta sekä palkkakehityksestä.

Sopimuksen otsikko ei määrittele sopimuksen juridista luonnetta. Sopimuksen sisältö ratkaisee, minkälaisesta sopimuksesta on oikeasti kyse.

Työaikalaki ei sovelleta työhön, jota on siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä.

Ollakseen kyse yrityksen itsenäisen osan johtamistehtävistä, tulee johdettavan osan olla toiminnallisesti itsenäinen ja kooltaan merkittävä. Sen sijaan yrityksen organisaatioon kuuluva erillinen yksikkö ei täytä yrityksen itsenäiselle osalle asetettavia kriteereitä.

Tehtävät voidaan rinnastaa yrityksen itsenäisen osan johtamistehtäviin, jos sinun asemasi ja työtehtävät ovat itsenäisiä ja käytät johtamiseen rinnastettavaa päätösvaltaa. Sinulla pitäisi myös olla erityistä asiantuntemusta ja mahdollisuus päättää omista työajoistasi. Lisäksi sinun työsuhteesi ehdot tulee vastata johtotehtäviin osallistuvien työsuhteen ehtoja ja niiden tulee olla selvästi sinun alaisten työsuhteen ehtoja parempia.